FOKO-seminaret 2011

Deltagere på konferansen finner evalueringsskjema ved å klikke her.

Onsdag 19. oktober 2011

Åpningshilsen v/ Hilde Larsen
Leder av FOKO

Kl 14.35: Da er FOKO- seminaret 2011 i gang, og leder Hilde Larsen hilser forsamlingen med gode ord om forventninger til vårt første seminar på nytt sted, på stedets tragiske bakteppe fra sommerens terroraksjoner, og om tradisjonene vi bygger FOKO- kulturen på.

Vi fikk en noe hektisk start, da Hadia Tajik som skulle holde åpningsforedraget meldte avbud i siste øyeblikk. Vi fikk samtidig tilbud om erstatter ved stortingsrepresentant Anna Ljunggren, som kastet seg på bussen og ankom Sundvolden noen minutter etter oppsatt skjema…

 

Åpningsforedrag v/Anna Ljunggren
Medlem i utdannings- og forskningskomitèen på Stortinget

Anna Ljunggren ble presentert som historiens yngste kvinnelige stortingsrepresentant, etter at hun i Stortingsvalget i 2005 ble valgt inn på tinget i en alder av 21 år. Ungdommelig mot og engasjement i politiske sider ved arbeidet med opplæring i kriminalomsorgen, gjorde at Ljunggren omtalte flere viktige saker innenfor vårt arbeidsområde.

Hun gjorde rede for kartleggingsundersøkelser ifht innsattbefolkningen (”Hvem er i fengsel”?) Hun tok for seg interessante betraktninger vedr to områder i vårt samfunn som er i endring, og som vil slå inn i utdannings- og yrkespolitikken med full kraft om noen år. Dette gjelder det vi nå forventer av store demografiske endringer, og at arbeidslivets behov endres.

Ljunggren viste til to undersøkelser/ prosjekter som dokumenterer at undervisning i fengsel har effekt. Da snakket hun kort om en amerikansk undersøkelse ifht tiden etter løslatelese for innsatte som har tatt utdanning i fengsel, samt KRAMI- prosjektet fra Sverige som kom med påstanden om at samfunnet får tilbake 13-18 kr for hver krone som investeres i opplæring for innsatte.

Vi ble påminnet den betydelige økningen vi har hatt i budsjettildelinger til opplæring i kriminalomsorgen siden 2005, og at dette bl a har resultert i at vi nå har skoletilbud i alle fengsler i Norge.

Til slutt reflekterte Ljunggren også rundt noen av de praktiske utfordringene ved å drive opplæring i fengsel.

Se PowerPoint fra åpningsforedraget her: FOKO-seminaret 2011 – 19.10 – Anna Ljunggren.

 

«Forbrytelse lønner seg aldri” v/Nils Nordberg

Dette seminarets første ”ordentlige” foredrag ble holdt av kriminalforfatter- eksperten Nils Nordberg, og vi tror mange fort gjenkjente denne radiostemmen som vi har hørt så mye i div hørespill på radioen.

Nordberg viste seg som en ”ordets mann”, og snakket nærmest uavbrutt i 1 ½ time. Vi fikk innblikk i noen små dråper av det vi kunne ane som massiv kunnskap om kriminallitteratur, både ut fra et historisk og fra et mer faglitterært perspektiv. Nordberg brukte ingen former for PP eller andre tekniske hjelpemidler, og øste av sin fagkunnskap med en kaffekopp i hånden. Vi hørte om kjente figurer og forfattere som vi har hørt om i alle år: Vidoc, EA Poe, Agathe Christie, Dostojevski, om heltene Sherlock Holmes, Maigree, Philip Marlowe og mange, mange flere.

Det var stille og intenst i salen, og vi tror mange hadde en hyggelig og fascinerende økt med Nils Nordberg. Ikke minst: Mange fikk nok mange gode tips til krimlitteratur som ikke nødvendigvis står fremst i bokhandelhyllene i dag…

 

 

Torsdag 20. oktober 2011

 

«God morgen» v/Unicorn

Dagen startet med vakre og milde toner fra den lokale duoen «Unicorn», og satte oss i god stemning før foredragene startet.
Unicorn kommer igjen i morgen….

 

 

 

 

 

«Betydningsfulle bagateller”, v/ Astrid Skatvedt

Astrid Skatvedt er forsker tilknyttet SIRUS, og har skrevet doktorgradsavhandling på temaet; Betydningen av ”smalltalk”, og det som skjer utenom den konkrete avtalte samtalen i samspillet mellom klient/ behandler (evt elev/ lærer eller ansatt/ innsatt).

Vi fikk interessante betraktninger og forskningsresultater om betydningen av ”det hverdagslige samværet”, og hun viste til flere episoder i sitt feltarbeid under arbeidet med sin avhandling.

Skatvedt snakket om stemplingsteorier, og sier her at ”man er ikke en taper, men blir det jo i samhandling med andre”. Man stemples som en taper av omverdenen. Skatvedt presenterte en idè om en ”opp-ned-versjon” av dette, og mener at man også kan re-stemples som normal, gjennom positiv og inkluderende bekreftelse i samhandling med andre (og da utenfor den kliniske samtalen). En slik positiv re- stempling kan f eks foregå gjennom den uformelle praten mellom behandler og klient. Små, likeverdige og betydningsfulle bagateller for klienten.

Vi overhørte flere utsagn i pausen etter dette foredraget, om hvor viktig det er at dette temaet løftes frem. Og ikke minst at effekten av det nevnte ”hverdagslige” samværet med klienter (de innsatte) dokumenteres i empirisk arbeid.

Power Point- presentasjonen til Astrid Skatvedt finner du her: FOKO-seminaret 2011 – 20.10 – Astrid Skatvedt

 

TAFU (Tilbakeføring gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning), v/ Gøril Nøkleby og Aksel Onarheim.

Her fikk vi en grundig gjennomgang av de relativt nystartede TAFU- prosjektene i Tromsø og Rogaland. Foredraget ble delt i to mellom seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland Gøril Nøkleby, og prosjektleder ved TAFU Rogaland, Aksel Onarheim.

Nøkleby redegjorde for bakgrunnen til at TAFU- prosjektene ble iverksatt. Her ble bl a KrAmi- arbeidet fra Sverige nevnt, og dette representerer grunntenkningen i de norske TAFU- prosjektene. KrAmi- prosjektet ble i sin tid grundig presentert på et FOKO- seminar tidlig på 2000- tallet. I dag drives det KrAmi- arbeid i 22 svenske byer. Les mer om dette på www.kramimoa.se

TAFU- prosjektene ble etablert som pilotprosjekter etter Stortingsmeldingen ”Enda en vår”. De kan også sees som en brikke i et større bilde ut fra Tilbakeføringsgarantien i St.mld 37/ Soria-Moria erklæringen fra 2008. Dette sammen med andre tiltak som ND- sentrene, ”Kvalifiseringsprogrammene”, Oppfølgingsklassene, Elektronisk kontroll og Overgangsboligene.

I hovedsak er TAFU et samlokalisert forvaltningssamarbeid mellom kriminalomsorgen, kommunen, fylkeskommunen, NAV og private tiltaksarrangører, – og dette foregår i et kontorfellesskap.

Onarheim gjorde rede for den konkrete daglige driften av TAFU Rogaland. Vi fikk en grundig gjennomgang av de ulike forvaltningsetatenes rolle ut fra hvordan de har lagt opp TAFU- arbeidet i Rogaland, samt hvordan den private tiltaksarrangøren Allservice er inkludert i prosjektet. Vi fikk også se konkrete eksempler på kursplaner, skjemaer og metoder de bruker i det daglige arbeidet.

Han snakket også om konsekvenspedagogikken som står sentralt i TAFU- arbeidet, i hovedsak inspirert av Jens Bay ved Tamu- skolen i Danmark. Les mer om dette på www.tamu.dk Vi fikk i denne sekvensen også høre om det sentrale tankegodset i det faglige arbeidet ved TAFU- prosjektene, som kretser rundt grunnsyn innenfor eksistensialisme, marxisme og et humanistisk menneskesyn.

Avslutningsvis skisserte Onarheim også noen av utfordringene som TAFU står overfor fremover, spesielt etter at prosjektperioden er over.

PowerPoint-presentasjoner til foredragene finner du her:
– FOKO-seminaret 2011 – TAFU-prosjektet – 20.10 – Gøril Vikøren Nøkleby
– FOKO-seminaret 2011 – 20.10 – TAFU Rogaland – Aksel Onarheim

 

Parallelle sesjoner

Sesjonene ble arrangert i 2x 40 minutter, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på de ulike sesjonene. Her legger vi ut Power Points etterhvert som vi får de inn.

1. «Bibliotek og skole»

2. «Student i fengsel»
Innsatt ved Søndre Vestfold fengsel, Arne Vorkinslien, brukte ikke Power Point eller andre digitale hjelpemidler. Det var stor interesse for denne sesjonen, og de fremmøtte fikk høre mange interessante betraktninger om hvordan det er å følge universitetsstudier som innsatt.

3. «Fortell ditt liv» / Digitale fortellinger i fengsel

trillebåra (Her var det i tillegg en PP og to filmklipp som vi foreløpig ikke klarer å legge ut av tekniske årsaker)

4. «Forfatterkurs i fengsel»

5. «Avklaring i fengsel» 

 6. Fra entreprenørskap til Hustad fengselsbedrift

7. «Hva innebærer det å ha innsatte som lærling i arbeidsdriften?»
Ulike veier til fag-svennebrev Sundvolden hotell 20 10 11

 

”Humor og arbeidsglede i fengsel: Betydning for stress og helse?”
v/ Sven Svebak

Sven Svebak er en lun og humoristisk trønder med et positivt syn på livet, – og med tung fagkompetanse på det han jobber med. Og han strør om seg med humoristiske fortellinger og kloke visdomsord. ”Det er universelt for mennesket å le”, sier Svebak.

Han snakker om ”livets syv spillkort”, og bruker første del av sitt foredrag på humoristiske og kloke betraktninger ut fra følgende ”teser”; Ingen velger de seks livsingrediensene gener, foreldre, fødested, fødselstidspunkt, hastigheten på klokka eller andre tilfeldige hendelser. Men dine bevisste valg kan påvirke livet ditt slik du vil. ”Det du ikke kan gjøre noe med , må du lære deg å leve med”, sier Svebak.

Svebak snakker om tre dimensjoner ved spørsmålet om hva som er humor. En kognitiv, en sosial og en affektiv dimensjon.

Halvannen time går altfor fort, og Svebak kunne vi hørt på atskillig lenger.

Avslutningsvis henter Svebak frem resultater fra hans siste forskningsundersøkelser fra 2010 (HUNT- 2 study). Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen viser at sans for humor og dødelighet har en sammenheng. Her finner man forskningsbaserte påstander om at man har 30 % lenger levetid med godt utviklet humor, sammenlignet med de som har dårlig utviklet sans for humor.

En frisk og ettertenksom avslutning på en lang dag med foredrag, og en god opptakt til årsmøte i FOKO.

 

 

Årsmøte i FOKO

Årsmøte i FOKO ble gjennomført etter urtradisjonelle ritualer, styrt med stødig hånd av møteleder Tore Kjemperud. FOKO- styret kunne i år glede de fremmøtte med en bong til baren som en gest for oppmøtet.

Referat fra årsmøtet finner du her: Referat fra årsmøtet i FOKO 20 10 2011.
Årsmeldingen finner du her: Årsmelding FOKO 2010-11
Regnskap for 2010 finner du her: Foko regnskap 2010
Budsjett for 2012 finner du her: Foko budsjett 2012

Det sittende styret i FOKO frem til årsmøtet 2011. F.v.: informasjonsansvarlig Knut Bjørn Strømmen, varamedlem Janne Offerdal, skriver Paal Breivik, leder Hilde Larsen, nestleder Tore Kjemperud, kasserer Per Sneeggen, styremedlem Vigdis Fosheim

 

 

Festmiddag

Årets festmiddag ble også gjennomført på meget trygt og tradisjonelt vis. Vigdis Fosheim ble takket av etter flere år i FOKO- styret med overrekkelse av gave og høytidelige, varme ord fra FOKO- leder Hilde Larsen. Vigdis selv takket for seg, og Roy Høgberget takket for maten. Alt med varme, humor og gode historier. Festmiddagen ble ledet av Janne Offerdal.

Festmiddag - FOKO-seminaret 2011

 

Hilde Larsen

Janne Offerdal

Vigdis Fosheim

 

Fredag 21.10.11

God morgen!
Nok en behagelig start på dagen med vakre toner fra lokale ”Unicorn”.

”Nye vyer for arbeidsdriften” ved Lars Engh Førde (KSF)
Sekretær i arbeidsgruppen som jobber med ny strategisk plan for arbeidsdriften.

På det oppsatte programmet sto det at Ingeir Klemetsrud skulle holde dette foredraget, men han var forhindret fra å møte. Isteden gjennomførte Lars Engh Førde det samme foredraget, og han sitter jo som sekretær i samme arbeidsgruppe.

Engh Førde la frem deler av arbeidet i gruppen så langt. Hittil er det jobbet mest med å kartlegge nå- situasjonen i arbeidsdriften med spesiell fokus på opplæring og samarbeid mellom skole og arbeidsdrift. Det er gjennomført kartleggingsundersøkelser med spørsmålsskjemaer overfor avdelingsledere både i skole- og arbeidsdriftsavdelinger. Lars Engh Førde brukte mesteparten av tiden til å legge frem resultatene av denne undersøkelsen. Denne kan vi studere nærmere i PP’en som ligger litt lenger ned på siden…

Arbeidsgruppen vil også ha med perspektiver fra innsattgruppen før strategiplanen formes konkret, og de ønsker innspill ifht hvordan dette bør gjøres. Ta kontakt med Lars Engh Førde om du ønsker å komme med innspill til dette: Lars.engh.forde@jd.dep.no

PP- presentasjon fra Engh Førdes foredrag her: Lars Engh Førde. Presentasjon Sundvolden 21 10 2011

 

”Skråblikk på opplæring i kriminalomsorgen” v/Godi Keller

- Jeg skulle ønske du var onkelen min, sa FOKOs Knut Bjørn Strømmen. Og fikk en god onkel-klem av Godi Keller

For andre gang i dette seminaret hører vi en kjent radiostemme fra scenen, og Godi Keller er strålende når han gjennomfører sitt kåseri som siste foreleser ved årets seminar.

Keller snakker uten manuskript og lysark, og det han fremfører er humoristisk, varmt, klokt og ettertenksomt.

Vi hører om det merkelige forholdet mellom jus og pedagogikk, og betraktninger rundt bruk av advokater i møter mellom foreldre/ elev og skole/ lærer.

Vi hører vakre historier om Godis kleptomane onkel GG, og om verdien av at praktisk anlagte elever får praktisk opplæring fremfor akademisk opplæring. Om livskompetanse, – som ikke er skolekompetanse… Om utviklingen av rettsfølelse, og om bruken av begreper (RMU, ADHD, Tourettes, osv).

Dette kåseriet ble en behagelig og god avslutning på en lang konferanse.

Vi fikk med oss en lunsjpakke og noen godord fra FOKO- leder Hilde. Og så ruslet vi hjem…