Vedtekter

Vedtektene for FOKO vedtatt på FOKOs konstituerende møte 13.09-1996, med endring på årsmøtet 21.09-1997 og 21.10-2010.

1. Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen (FOKO) er norsk under­avdeling av European Prison Education Association (EPEA).

2. FOKOs formål er

  • å fremme opplæring innenfor kriminalomsorgen i samsvar med rekom­mendasjon nr. R(89) 12, vedtatt av Europarådets ministerkomite 13.10.1989.
  • å bidra til økt profesjonalitet hos dem som er involvert i opplæring innen­for kriminalomsorgen.
  • å samarbeide med beslektede organisasjoner.
  • å støtte forskning og utviklingsarbeid knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen.

3. Medlemskap i FOKO er åpent for enkeltpersoner knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen eller beslektede fagområder. Medlemskap i FOKO innebærer også medlemskap i EPEA. Medlemskontingent blir fastsatt av årsmøtet.

4. Årsmøtet er FOKOs høyeste organ og vedtar retningslinjer for foreningens arbeid. Årsmøtet holdes hvert år i tilknytning til seminar i høsthalvåret. Årsmøtet skal ha denne dagsorden:

1)  åpning

2)  konstituering

a) valg av møteleder

b) valg av referenter

c) godkjenning av innkalling

d) godkjenning av dagsorden

3) årsberetning

4) regnskap

5) innkomne forslag

6) budsjett

7) valg av styre som skal ha følgende sammensetning:

a) leder

b) nestleder

c) sekretær

d) kasserer

e) informasjonsansvarlig

Det skal også velges to varamedlemmer. Styret/varamedlemmer velges for en periode på to år, dog slik at leder, sekretær, informasjonsansvarlig og 1. vara­representant velges det ene året og nestleder, kasserer og 2. vararepresentant året etter. Årsmøtet velger også valgkomite med tre medlemmer, to revisorer, to kontaktpersoner til EPEA's organ og utsendinger til EPEAs konferanser. Alle medlemmer har stemmerett, og det er tillatt med stemmegiving pr. brev. Saksliste, årsmøteinnkalling, vedtektsendringer, årsmelding, regnskap, forslag til budsjett og valgkomiteens inn­stilling sendes medlemmene senest tre uker før årsmøtet.

5. Styret har ansvar for å fremme FOKOs formål bl.a. ved

- planlegging og gjennomføring av årsmøte og årlig seminar.

- å sende ut meldingsblad til medlemmene, 2 - 3 nr. pr. år.

- å bygge ut et nett av lokalkontakter ved de ulike virksomhetene innenfor kriminalomsorgen.

6. Årsmøtet vedtar endringer i vedtektene med 2/3 flertall. Forslag til vedtekts­endringer må foreligge skriftlig senest fire uker før årsmøtet.

7. FOKO kan oppløses gjennom årsmøtevedtak som krever 2/3 flertall. Disponering av evt. midler ved oppløsing avgjøres av årsmøtet.