Dette er et lite ”forum” på FOKOs nettside der vi kan lese om hverandres arbeidshverdag. Redaksjonen vil jevnlig utfordre ulike avdelinger innenfor vår medlemsgruppe til å lage en presentasjon fra sin daglige virksomhet. Dette kan være avdelinger innenfor så vel arbeidsdrift som i fengselsundervisningen. Evt begge deler fra et fengsel.

Skolen  er tilknyttet Thor Heyerdahl vgs (ny benevnelse; Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling ) og Sandefjord fengsel

Mål og visjoner: ”Opplæring til et aktivt og ansvarlig liv”

Det er viktig at den innsatte har en helhetlig forståelse av egen soning og
motiveres til å arbeide mot de målene som er satt opp for et aktivt og
ansvarlig liv.

Organisering:
Skolen i fengslene er filialer under Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Det jobber for tiden
8 lærere ved skoleavdelingene. Skolen tilbyr i hovedsak videregående opplæring og grunnskoleopplæring. Det legges også til rette for høgskolestudier og universitetsstudier for innsatte som ønsker det.

Vi tar inn elever hele året, og hver elev får tilpasset et eget undervisningsopplegg ut fra testing, karriere-/veiledningssamtaler, tidligere skoleerfaring, arbeidserfaring, nivå og domslengde. Vi organiserer opplæringen i grupper fra 6-12 elever, og innenfor
hver gruppe kan det være elever på forskjellige trinn i opplæringen.

Sandefjord:

Sandefjord har 14 – 15 innsatte og er et fengsel med lavere grad av sikkerhet for kvinnelige innsatte med en
gjennomsnittsalder på 27 – 32 år. Gjennomsnittelig soningstid er 1,5 mnd.

Fagtilbudene er: Kost –og ernæring (mål innenfor læreplanen Helse –og sosialfag og Restaurant og matfag, botrening, mål i lærerplan for programfaget Medier og kommunikasjon, studieteknikk m/ kurs i jobbsøking, IKT og dataopplæring(m/datakortet), teoridelen innen trafikkopplæring, fellesfagene engelsk, norsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag på Vg 1 – VG3-nivå. I samarbeid med verkstedet/systua arbeider vi mot målene i læreplan for Design og håndverk. Vi ønsker å rette
undervisningen i større grad mot teoridelen yrkesfaglige utdanningsprogram innenfor de rammene som finnes i fengsel, og om mulig også praktiske moduler av enkeltfag. Vi bruker muligheten til frigang i forbindelse med praktisk
veiledning og eksamen.

Timefordelingen er planlagt med 34 timer pr. uke med så store lærerstillinger som mulig for å ha stabilitet
gjennom uken. Vi ønsker å ha større fokus på kartlegging av den enkelte i forhold til realkompetansevurdering.

Larvik:

Larvik har 16 innsatte og er et fengsel med høyere grad av sikkerhet for mannlige førstegangssonere med en gjennomsnittsalder på 17– 22 år. Gjennomsnittelig soningstid er 3 mnd. I Larvik er skolen det eneste aktivitetstilbudet i fengslet på dagtid, da all
verksteddrift er lagt ned.

Fagtilbudene er: Kost –og ernæring (mål innenfor læreplanen Helse –og sosialfag og Restaurant og matfag, botrening, mål i lærerplan for programfaget Medier og kommunikasjon, studieteknikk m/ kurs i jobbsøking, IKT og dataopplæring m/datakortet), teoridelen innen trafikkopplæring, fellesfagene engelsk, norsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag på Vg 1 – VG3-nivå. Vi ønsker å rette undervisningen i større grad mot teoridelen yrkesfaglige utdanningsprogram innenfor de rammene som finnes i fengsel, og om mulig også praktiske moduler av enkeltfag. Selv med høy grad av sikkerhet, bruker vi muligheten
til frigang i forbindelse med praktisk veiledning og eksamen.

Timefordelingen er planlagt med 34  timer pr. uke.  Vi har fokus på kartlegging av den enkelte i
forhold til realkompetansevurdering.

Spesielt bør nevnes kroppsøving som har fokus på ballspill (volleyball) som en del av opplæringen i ”fair play”, med respekt for regler og samarbeid.

I tillegg har vi kulturkompetanseprosjektet med Flexid. Prosjektet er rettet mot minoritetsspråklige og etnisk norske med fokus på kulturforståelse. Ved gjennomføring av prosjektet arbeides det tverrfaglig; der matfag, musikk, språk, medier -og kommunikasjon, historie og samfunnsfag  bl.a. er inkludert.

Vi har i samarbeid med de andre fengslene i Vestfold en felles” kulturpott”, hvor vi satser på praktisk –estetiske fag. Vi har  musikk- og maleprosjekt og teatersport.

Vi har sommerskole i fengslene med tilbud om  båtførerprøven, gourmetkurs,  datakurs og ordinær undervisning innenfor de ordinære fagtilbudene.

Fokusområder

Vi har i samarbeid med de andre avdelingene for fengselsundervisning utarbeidet en ny plan for opplæring innen kriminalomsorgen i Vestfold 2011 – 2015.

Satsningsområdene for denne planperioden er:

 1. System
  for informasjon, kartlegging og rådgiving
 2. Grunnleggende
  ferdigheter
 3. Forvaltningssamarbeidet
 4. Yrkesrettet opplæring
 5. Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige
 6. Fleksibelt skoleår – opplæring hele året
 7. Praktisk-estetiske fag

Se også: www.vfk.no /utdanning

Alle områdene i planen kan ikke vektlegges like mye, men vi arbeider med å lage kortsiktige og langsiktige lokale planer. Innenfor flere områder, har vi gode innarbeidede prosedyrer. Dokumentasjon for gjennomført opplæring, holder vi høyt. Det er viktig for elevene å få en bekreftelse på hva de kan, når de forlater skolen. Når det er mulig, meldes elevene inn ved den
ordinære skolen og får rettigheter til å fullføre fag, som bekreftes med kompetansebevis.

PERSONALET:

2.rad fra venstre: Arne Telle – matematikk/spansk (Larvik), Eric Torsøe – Engelsk/medier og kommunikasjon (Larvik og Sandefjord), Anita Lødrup – rådgiver(Larvik og Sandefjord), Rose Skottheim – restaurant og matfag (Sandefjord), Ingjerd Beate Nyhus Larsen – avdelingsleder (Larvik og Sandefjord),

1.rad fra venstre: Lise Lynum – Teamleder -Fellesfag/datakortet (Sandefjord), Magne Thon Brekke – Norsk/samfunnsfag, Hilde Borgir – teamleder – restaurant og matfag/helse-og sosialfag.

Bjarne Lekven – kroppsøving/vollyballprosjektet (var ikke tilstede da bildet ble tatt).