Det ble i går vedtatt at vår alles kjære Torfinn Langelid er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden! Denne ordenen tildeles norske innbyggere som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten», og formelt så er det altså Kongen som tildeler.

St Olavs orden

Torfinn er tildelt denne hedersordenen etter at FOKO i april 2011 sendte en søknad til Kongen om at denne staute telemarkingen som har betydd så mye for fengselsundervisning både nasjonalt og internasjonalt tildeles St Olavs orden. Videre er søknaden støttet av uttalelser fra Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet, Fylkesmannen i Hordaland, – samt Nordisk nettverk for fengselsundervisning og European Prison Education Association (EPEA).

Torfinn ble meddelt nyheten om tildelingen av FOKO- leder Hilde Larsen på Skype i dag, og det var en uvanlig taus og forfjamset Torfinn som mottok budskapet.

Tildelingen vil bli markert i en eller annen form tidlig i høst, og vi kommer tilbake til dette på nettsiden.

Tildelingsgrunnlag

Vi synes det er riktig at alle som gleder seg over denne tildelingen kan lese teksten som dannet grunnlaget for søknaden, og vi legger den derfor ut her:

«Vi fremmer med dette Torfinn Langelids kandidatur som en særdeles verdig mottaker av St Olavs Orden. Denne orden tildeles som “belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”. Ordene er store, men det er også mannen, – gjennom sin embetsfortjeneste, sin humanisme, og sin aldri sviktende tro på at utdanning innenfor Kriminalomsorgen er nøkkelen til et produktivt liv i frihet for tidligere innsatte.

Ridder av 1. klasse

Gjennom de mange uttalelser fra Torfinns store krets av kolleger, tegnes det et bilde av et menneske som aldri har spart seg selv, som aldri velger lettvinte løsninger, men som også stiller krav til andre. Det er aldri behovet for egen markering som har drevet Torfinn Langelid, men en dyp humanisme, et vedvarende engasjement for innsatte, og et virke som best kan beskrives som å dyrke fram en delingskultur der hans egen raushet er nøkkelleddet. Vi finner slike karakteristika i Torfinns forvaltningssamarbeid, hans enestående evne til å bygge nettverk og fellesskap, og i hans rolle som inspirator. I sum betyr dette gjennomslagskraft gjennom det gode eksempel, og evnen til å få eksempelet til å bli prinsipper. I en av de internasjonale omtalene av Torfinn Langelid finner vi da også metaforen “the Torfinn effect”. Denne effekten kommer til uttrykk på flere arenaer.

På den nasjonale arenaen har Torfinns arbeid for utdanning innenfor Kriminalomsorgen resultert i en så høy kvalitet på utdanningstilbudet at Norge svært ofte framstår som et positivt eksempel for andre land. Vi ser bl.a. dette i hans arbeid for å koble skole til arbeidsdrift slik at kompetanse alltid settes i en kontekst og i hans arbeid for å opprette oppfølgingsklasser for å befordre overgangen til livet utenfor murene. Vi ser det også i hans utrettelige arbeid for å bygge kompetanse og profesjonalitet blant lærerne gjennom Forum for Opplæring innenfor Kriminalomsorgen (FOKO). Hans initiativ for å utvikle digital kompetanse også innenfor denne delen av utdanningssystemet vitner om både framsynthet og dristighet. Dette er tiltak som har gitt varig positiv effekt, og som har bidratt til å gjøre norsk kriminalomsorg til en hedersbetegnelse.

På den internasjonale arenaen ser vi “the Torfinn effect” i hans nordiske engasjement, men kanskje enda tydeligere i hans europeiske dimensjon. Denne dimensjonen omfatter en formidabel innsats innenfor the European Prison Education Association (EPEA), noe som har ført til at EPEA har status som NGO i Europarådet. Men denne dimensjonen omfatter også direkte samarbeid med land der utdanning innenfor kriminalomsorgen ikke står like støtt, som f. eks. baltiske og øst-europeiske stater. Initiativet for å gjøre digital kompetanse til en naturlig del av utdanningen innenfor kriminalomsorgen fikk også en europeisk dimensjon gjennom partnerskapsprosjektet PIPELINE der ni nasjoner samarbeidet om å utvikle både teknologier og praksiser for nettverkssamfunnet, operasjonalisert innenfor fengselsmurene!

Humanisten Torfinn Langelid har også gitt et avgjørende bidrag til utdanning innenfor kriminalomsorgen gjennom å forankre tiltak i forskning og evidensbasert kunnskap. Dette er et arbeid som også har gitt viktige impulser til arbeidet i andre land, og bidratt til at feltet nå har en kunnskapsbase av en helt annen karakter enn tidligere. Torfinn har vært utrettelig i arbeidet med å knytte til seg forskningsmiljøer og forskere som under Torfinns ledelse har gitt oss ny kunnskap og innsikt og løftet utdanning innenfor kriminalomsorgen til å bli et eget fagfelt.

Men selv om Torfinn Langelid framstår både som en nasjonal og europeisk (og faktisk også internasjonal) inspirator og pådriver, er det i den lokale kulturen han henter sin egen styrke. Det arrangeres aldri en konferanse eller et seminar uten at Telemarkingen og Vinjebygdingen Torfinn leser dikt av sine sambygdinger. Denne ekte forkjærligheten for litteratur og lyrikk har da også kommet til uttrykk gjennom hans arbeid for å fremme lyrikken innenfor murene.

I Torfinn Langelid ser vi altså et menneske som ut fra ekte humanisme, medmenneskelighet, og uslitelig arbeidsinnsats forener det lokale, det nasjonale og det internasjonale. Han forener dristig framtidstenkning med solid kulturforankring. Han har aldri spart seg selv, men har heller aldri fremmet sin innsats. Han er enestående i kraft av alt han bidratt til innenfor kriminalomsorgen, både for “fedrelandet” og “menneskeheten”, for igjen å sitere grunnlaget for den orden vi mener Torfinn Langelid så absolutt fortjener.»

VI SENDER VÅRE VARMESTE TANKER TIL TORFINN, OG GRATULERER MED RIDDERTITTEL OG EN VELFORTJENT TILDELING AV ST OLAVS ORDEN !!!

Les mer om St Olavs orden her: http://www.kongehuset.no/c27047/artikkel/vis.html?tid=27216