Som de fleste av oss vet så vil vår kjære seniorrådgjevar ved Fylkesmannen i Hordaland, Torfinn Langelid, pensjonere seg i slutten av inneværende år. I forbindelse med dette ble det invitert til et fagseminar i Torfinns ånd kalt «Rett til læring bak murane». Over 120 deltagere deltok på et spennende dagprogram ved Grand Hotel Terminus i Bergen, med påfølgende festmiddag på kvelden.

Blant seminardeltagerne fant vi en bred sammenstning av nåværende og tidligere samarbeidspersoner for Torfinn, og spesielt hyggelig er det også å se forhenværende sentrale personer i FOKO på seminaret. Vi så også flere av Torfinns nærmeste internasjonale samarbeidspartnere fra hans yrkeskarriere i salen.

Fra dagprogrammet:

Fagseminarets program var satt sammen av 7 innlegg med solid faglig tyngde, – alle med ca en halv times varighet . Det var på forhånd annonsert at nylig avtroppende justisminister Knut Storberget skulle holde åpningsforedraget. Dette gjorde han også, men med videooverføring, da han dessverre var forhindret i å ta turen over fjellet.

Storberget sendte varme takksigelser til Torfinn for hans betydningsfulle arbeid i opplæring innen kriminalomsorgen. Han understreket også dette med utsagn om «troen på at politiske vedtak nytter», og «troen på at politiske vedtak blir fulgt opp». Dette med en klar adresse til alt utviklingsarbeidet Torfinns og hans medkollegaer har drevet frem de siste årene.

Knut Storberget trakk også frem viktigheten av at Stortingsmelding 37 i Kriminalomsorgen endte opp som en melding der flere departementer bidro i prosessen (bl a KD). Og ikke minst understrekingen i meldingen om at opplæring og kompetansepåfyll spiller en avgjørende rolle for å få bukt med tilbakefallsprosenten, om dette skjer i arbeidsdrift eller skole.

Til slutt trakk Storberget frem suksesshistorier bl a om at alle norske fengsler nå har skoletiltak, og vi gledet oss over hans betraktninger om at volumet i fengselsundervisningen nå bør øke.

Arne Fliflet, Sivilombudsmannen

Mange av oss så frem til innlegget  fra Arne Fliflet fra Sivilombudsmannen, som han kalte «Opplæring sett frå Sivilombudsmannens ståstad». Han skisserte litt fra arbeidet hans etat driver rettet mot norske fengsler, og var innom sentrale lovverk i dette. Om aktivitetsplikten, og om «European Rules». På slutten av hans innlegg ble det stilt spørsmål fra Kjellbjørg Lunde (Fylkesmannen i Hordalands kontor) om det i dag finnes en «rangordning» mellom de ulike lovverkene, f eks når det gjelder straffegjennomføringsloven vs opplæringsloven. Fliflet svarte at prinsippet om «Lex superior» gjelder i norsk lov, f eks sier vi at Grunnloven gjelder fremfor andre lovverk. Videre mente han at opplæringsloven og straffegjennomføringsloven har samme «trinnivå» i dette spørsmålet, og spørsmål om forrang i denne sammenhengen er nødt til bli avveiningsspørsmål som ender opp med skjønnsavgjørelser helt ned til den enkelte tjenestemann.

Her rykket det i kroppen til vår kjære pre- pensjonist Torfinn, som ba om ordet og henviste til ulike paragrafer i Menneskerettighetsloven og FNs konvensjoner fra 1999, som helt og holdent har forrang ifht norsk lov. Fliflet svarte umiddelbart at Torfinn har rett i dette, og applauderte hans innspill.

Paul Leer- Salvesen, fra Universitetet i Agder holdt innlegget «Forsoning – ein veg til sosial integrasjon etter forsoning?» Leer- Salvesen startet sitt innlegg med å benevne Torfinn Langelid som «en av de store humanistene i norsk kriminalomsorg». Han understreket dette med at Torfinn aldri har vært opptatt av recidiv- tall, men heller av retten til opplæring som en del av menneskeverdet. Og at læring og påfyll av kompetanse på et eller annet sted i livet slår ut i ressurser hos enkeltmenneske før eller siden.

Leer- Salvesen sa også mye om «straffens etikk», og han snakker om to ulike former for straff: Gjengjeldelse eller oppgjør/ bot. Han legger her til at straff som gjengjeldelse aldri fører til forsoning, og han dro frem historier og eksempler under temaet «forsoning som prosess» i arbeidet med straffedømte. Han snakket også om «syndebukken som det ultimate offeret».

John Olav Egeland, Dagbladet

Dagens tredje innlegg kom fra John Olav Egeland fra Dagbladet, som hadde satt opp tittelen «Under ein hardare himmel. Eit medieblikk på tidas justispolitikk». Egeland reflekterer med skarpt blikk på justispolitikken i Norge, og det er nesten umulig å følge ham med notater når han snakker. Poengene hagler. Han øser på med stor innsikt, og hele tiden med en syrlig kritisk undertone til rettstaten Norge. I et samfunn er praktiseringen av justis kjernen av verdispørsmål, mener Egeland, derunder spørsmål om straff. Og han snakker om domstolene som samfunnets siste etiske instans.

Egeland var oppgitt over politikernes tilnærming til justispolitiske diskusjoner, og etterlyser flammende innlegg om tiltak som kan forhindre tilbakefall. Han mener at politikerne er mer opptatt av tiltak som er synlige fremfor tiltak som virker. Vi hørte også betraktninger om det han mener er nedbygging av den liberale rettsstaten, og at tradisjonen med et lite inngrepsnivå for å sikre frihet og trygghet for enkeltmennesket er i ferd med å svinne. Dette jmfr overvåkingskulturen og kontrollerende tiltak og straffeskjerpelser.

Han mener også at vi etter 22/7 så et markant veiskille i spørsmålet om hvilken rettstat vi egentlig ønsker. Og at Stoltenbergs kloke oppfordringer om å møte slike terrorhandlinger med mer åpenhet og mer demokrati ikke har slått til.

Etter lunsj hørte vi vår gamle kjenning Andreas Lund fra Universitetet i Oslo, med innlegget «Ein rett til digital kompetanse?» Andreas har vært involvert i flere IKT- prosjekter rettet mot opplæring innen kriminalomsorgen, og han gjorde rede for noen av dem.

Her hørte vi om Pilotprosjektene fra 2000-2003, og om Pipeline- prosjektet 2005-2007. Om vegringen i kriminalomsorgen over å få PCer inn i cellene til innsatte, der argumenter som at PCer kunne benyttes som kastevåpen ble tatt i bruk. Pipeline- arbeidet eksisterer fremdeles, og dette kan vi lese mer om på www.pipeline-project.org . Dette handler om nettstøttet undervisning på tvers av institusjoner og landegrenser.

«Teknologi endrer kulturer» sier Lund, og tok oss med på en reise der han viser dette. Om «artefakter» (art + fact) som lim i kulturer.Han snakket om viktigheten av å inneha grunnleggende digital kompetanse i dagens samfunn, og viste bl a en «digital pyramide» der nettopp grunnleggende digitale ferdigheter ligger i bunnen.

Andreas Lund avsluttet med å snakke om utviklingen fra masseproduksjon til massesamarbeid i undervisningssammenheng. Her fikk vi høre litt om «Wiki», og om utfordringene for lærerne i den digitale undervisningsverdenen med «massesamarbeid» for elevene. Lund mener at vi bør se på dette med hvilke kriterier som skal legges til grunn i elevarbeidet.

Gunnar Staalesen, forfatter

Dagens litterære gjest var Bergens egen forfatter Gunnar Staalesen, som snakket under tittelen «Kven er kriminell?» Staalesen startet med filosofiske betraktninger rundt spørsmålene om Hvem er kriminell? vs Hvem er den skyldige? Og videre at dette ikke alltid går ut på det samme… Han henviste bl a til at det i kriminallitteraturen ofte er slik at den skyldige er et offer, og at dette også gjelder i det virkelige liv.

Staalesen gjentok temaet fra Leer- Salvesen om samfunnets dype drift etter å finne syndebukker, og han brukte her bl a saken om Fritz Moen som et av eksemplene.

Det siste innlegget for dagen kom fra en av Torfinns internasjonale kontakter gjennom mange år, Kevin Warner fra Irland. Hans tittel var satt opp som «Norwegian prison education system looked upon from a European context». Her hørte vi om hvordan modellen for fengselsundervisning i Norge har påvirket både nordisk og europeisk fengselsundervisning, samt «European Rules». Ikke minst ble Torfinn Langelids betydning i dette arbeidet sterkt vektlagt.

Avslutningsvis ønsket hovedpersonen selv, Torfinn Langelid, å si noen ord selv. Torfinn så fremover, og oppfordret sterkt om at samfunnet nå må ta vare på barna. Han viste til statistikker om gruppen av attføringsklienter som nå har flere under 30 år enn over. Om verdien av tiltak som «Ny- giv», og studiene som viser forskjellen på «tidlig- starterne» og «sein- starterne» (Manger). Om at vi må protestere på at staten kutter tilbud for barn og ungdom. Alt dette knyttet opp mot det forebyggende arbeidet for å motvirke at ungdommer faktisk ender i fengsel.

Torfinn var også inne på noen av sine kjernesaker fra de siste årene, med bl a opplæring for utenlandske innsatte. Om å følge opp arbeidet med tilbakeføringsgarantien, mm.

 

Før vi avsluttet det faglige programmet helt overvar seminardeltagerne tre høytidelige overrekkelser med Torfinn i sentrum:

Torfinn Langelid med plakett som bevis på pris, samt medaljen fra Finland på jakkeslaget

Vuokko Karsikas fra Finland overrakte Kriminalvårdens förtjänstmedalj, som rett og slett var undertegnet av justisministeren i Finland! Dette er en fortjenestemedalje som overrekkes mennesker som har bidratt med «særdeles viktig arbeid innenfor arbeidsområdet i kriminalvården». Medlajen ble overrakt under stående applaus, og den ble festet til Torfinns dressjakke.

Videre ble det overrakt en pris fra California State University i USA. Dette universitet har et spesielt studie innenfor «correctional studies» som benyttes inne i fengsel. Prisen ble i overskrift begrunnet med «Outstanding international achievement», og ble overrakt av våre to kjente forskere fra Universitetet i Bergen, Terje Manger og Arve Asbjørnsen, som har hatt mye faglig kontakt med dette universitetet. Og hør her: Dette er en ny pris, og Torfinn Langelid er den første som tildeles denne prisen!!

Til slutt overvar vi nok en spesiell seanse, der det ble klart at den ferske kokeboka «Ærlig mat i Halden fengsel» dediseres til Torfinn Langelid. Dette ble høytidelig offentliggjort av bokprosjektets primus motor Yngve Mathisen fra Halden fengsel. I tillegg hadde de laget et kokkeforkle til Torfinn som var påtrykket teksten: «Torfinn Langelid – alle einingars far».

Fra festmiddagen:

Festmiddagen ble avholdt i staselige lokaler ved gamle Hansabryggeriet. Det ble som forventet en verdig forestilling med mange som ønsket å holde taler. Vi hadde godt over 20 innslag, med strange tidsrammer på 3 minutter hver. Fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, ønsket velkommen, – og Kjellbjørg Lunde loset oss gjennom middagen som ordstyrer. Vi overvar mange flotte innlegg med vakre, gode og ikke minst fortjente ord til Torfinn. Vi legger med noen bilder av denne flotte avslutningsmiddagen for Torfinn Langelid, minner samtidig om at Foko.no vil komme tilbake med mer stoff om Torfinns overgang til pensjonistenes rekker bl a med et videointervju av hovedpersonen selv.

 

Kjellbjørg Lunde, ordstyrer

 

 

 

 

 

 

Svenolov Svensson og Kaj Raundrup, fra Sverige og Danmark

 

 

 

 

 

 

 

"FOKO- sangen" anført av Leif Lyngstad og akkompagnert av bl a Gøril Nøklebye.

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra FOKO, v/ leder Hilde Larsen

Hilsen fra Gøril og Paal. Her ved Paal.

"Takk for meg", fra Torfinn