Foko.no var på plass da boka ”Virker straff?” ble lansert ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) torsdag 23. august. Det var hele 118 påmeldte deltagere under lanseringen, – men vi så overraskende få skolefolk tilstede i salen…

Forsamlingen ble ønsket velkommen av direktør ved KRUS , Hans- Jørgen Brucker, som ledet dagen. Han ga raskt ordet videre til redaktør og medforfatter i boka, Ståle Olsen, seniorrådgiver Region sør- vest.

Innledning ved Ståle Olsen
Olsen innledet med å fortelle litt om bakgrunnen for at boka er blitt til. Han dvelte ved at temaet som tittelen setter i stor grad er behandlet i ulike fagtidsskrifter, NOU- artikler, seminarer, foredrag, kurs, etc, – men at det er svært lenge mellom bokutgivelser med dette som tema. Han understreket også at han kan savne en aktiv samfunnsdebatt om innholdssiden i kriminalomsorgen.

Idèen til å gi ut boka dukket opp under en konferanse på Sola Strand hotell våren 2011, der de fleste av bokas medforfattere hadde innlegg innenfor sine fagområder. Boka bygger i vesentlig grad på disse innleggene, og hovedtemaet for dette seminaret var å se arbeidet som gjøres i kriminalomsorgen i et historisk perspektiv.

Boka er gitt ut på Spartacus forlag, og har følgende forfattere som har hvert sitt kapittel i boka : Inger Marie Fridhov (seniorrådgiver Justisdepartementet), Yngve Hammerlin (seniorforsker ved KRUS), Frode Ulvund (1. amanuensis Universitet i Bergen) , Ståle Olsen (seniorrådgiver Region sør- vest), Torfinn Langelid (ridder og pensjonert seniorrådgjevar ved Fylkesmannen i Hordaland), Terje Manger (professor ved Universitetet i Bergen), Tom Hetland (kommentator og eks- sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad), Jan- Erik Sandlie (avdelingsdirektør i Justisdepartementet) og Kristin Bølgen- Bronebakk (leder av Kriminalomsorgsavd i Justisdepartementet og KSF 2003-08).

Jan Erik Østlie, journalist LO Media

Foredrag av Jan Erik Østlie, journalist LO Media
I programmet var det annonsert at tidligere justisminister Knut Storberget, og journalist i LO Media Jan Erik Østlie, begge skulle anmelde boka under denne lanseringen. Storberget hadde meldt forfall, og det ble derfor nok av tid til Østlie. Imidlertid ble det ikke til at han anmeldte boka, men han henviste til anmeldelsen han har gjort på www.aktuell.no Etter hva foko.no kan se på denne nettsiden, så er det et intervju av redaktøren i boka (Ståle Olsen) som her er lagt ut.

Jan Erik Østlie valgte i stedet å holde et foredrag innenfor temaene som er skrevet om i boka. Og han kan reflektere ut fra et meget bredt erfaringsgrunnlag. Østlie har fulgt utviklingen i kriminalomsorgen på nært hold de siste tiårene. Han har vært redaktør i medlemsbladet til Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) i perioden 2000-10, og har gjennom dette hatt et aktivt forhold til debatter, forskrifter, St mld, etc, innenfor temaet. I tillegg har han faktisk har vært i samtlige (!) fengsler i Norge gjennom sitt virke.

Østlie gikk rett på sak ifht tittelen på boka, og linket den mot erfaringer fra egen barndom og det han kalte ”barndommens fengsling”, nemlig husarrest. Og at husarrestene han ble utsatt for i egen barndom fortsatte, mens atferdsendringen uteble. Østlie stilte spørsmål om hva straffen skal virke for, – og hvem skal straffen virke for. Og han siterte Yngve Hammerlin (en av forfatterne) med at ”de negative virkningene av straff må vurderes like mye som de positive”.  Østlie uttalte at han er sikker på at straff virker, men at han er usikker på hvordan straff virker.

Videre mener Østlie at debatten om virkningen av straff i kriminalomsorgen bør handle om innholdet i en soning, og han gikk gjennom flere av de viktigste områdene i dette som er behandlet i boka.

Ifht arbeidsdriften i norske fengsler, siterte han noen av Ståle Olsens betraktninger i boka, der Olsen mener at sysselsettingen i arbeidsdriften i norske fengsler har liten eller ingen relevans til det reelle yrkeslivet. Østlie har som sagt vært mye rundt i norske fengsler, og han uttalte billedlig at han ”så ingen glade ansikter hos innsatte i arbeidsdriften”…

Østlie kommenterte fengselsundervisningen, og var opptatt av det fremdeles ikke er internettilgang i alle norske fengsler. Han mente det bør være et tidsspørsmål om når dette kommer, og at fravær av dette diskvalifiserer de innsatte ifht å nå kunnskap om dette viktige mediet i dagens samfunn. Han stilte også spørsmålstegn ved det han har sett av begrensninger på lokalitetene som fengselsundervisningen ofte har til rådighet.

Jan Erik Østlie stilte også et stort spørsmålstegn ved om programvirksomheten i norsk kriminalomsorg virker etter hensikten. Hans inntrykk og erfaring etter samtaler med innsatte var at dette i altfor stor grad legges opp som gruppevirksomhet, mens behovet kanskje er mer en-til-en oppfølging. Ut fra dette antydet han også at man i stedet bør fylle på med fagkompetanse til betjentene, som ofte er de som er i posisjon til å jobbe aktivt med problemområdene til de innsatte.

Videre avsatte Østlie mye tid til utfordringene ifht bemanningsressursene i norske fengsler, og vi ante snev av hans engasjement fra sin fortid i fagforeningsblekka til NFF. Han stilte spørsmålet om bemanningen i norske fengsler er gode nok. Han serverte også et konkret forslag om å finne andre soningstiltak enn fengsel til ”lavkriminelle sonere”, samtidig med å holde på de nåværende bemanningsressursene i fengslene. Da vil man kunne jobbe tettere på de innsatte, mener Østlie. I tillegg ivret han for bedre utdannelse til betjentene, kanskje ved å forlenge tiden på utdannelsen. I samme åndedrag la han tyngde i argumentasjoner rundt nedleggelser av de små fengslene, med fokus på dynamisk sikkerhet som han mener svekkes i større anstalter.

Avslutningsvis fortsatte Østlie i sitt fagforeningspolitiske spor med at ”straff virker ikke om pengesekken snøres til”. En god kriminalomsorg koster penger, mente Østlie, og la til at dette krever også modige politikere som diskuterer annet enn lengde på straff.

Boklanseringen fant sted ved KRUS sine lokaler på Teisen, i Oslo

Paneldebatt
Etter  litt bevertning ble det lagt opp til en paneldebatt der man startet opp med en innledning på ca 5 minutter for hver av deltagerne i panelet.

Vicor Lund Shammas (master i sosiologi) hadde under arbeidet med sin masteroppgave bl a hospitert i et åpent fengsel i 3 mnd. Ett av hans hovedpoeng i innlegget var spørsmålet om hvorfor det i så liten grad forskes og evalueres i kriminalomsorgen sammenlignet med andre etater (som f eks kunnskaps-, samferdsles-, miljødepartementet, osv. Og at det blir mye synsing rundt spørsmålet om straff virker når vi har så lite med konkrete forskningsundersøkelser på dette.

Tanja Aas Ødegård (fengseleder Stavanger fengsel) var opptatt av at Stortingsmeldingen for kriminalomsorgen ”Straff som virker” er god nok, men at vi må bruke den bedre. Hun mener at dette først og fremst er et politikeransvar, og ber (som Østlie) om modigere politikere. Hun understrekte også verdien av å være fleksible i alle ledd i kriminalomsorgen, og mente at vi har kompetanse nok i etaten.

Jan Erik Sandlie (avd dir i Justisdepartementet, og medfofatter i boka) var skuffet over at Friomsorgen og EK- soning ikke omtales mer, og at debatten også må favne om straffegjennomføring utenfor institusjon. Han opplyste om at kriminaliteten i Norge er stabil, men at antall fengselsplasser øker.

Geir Bjørkly (leder i NFF) reflekterte rundt at vi på mange områder har mye erfaring på hva som ikke virker i straffegjennomføringen, og stilte spørsmål ved om hvorfor vi fortsetter med det vi vet ikke virker. Han var også opptatt av ressursspørsmålene i kriminalomsorgen, og etterlyste mer ressurser og påfyll av kompetanse til betjentene.

Jan Erik Østlie (journalist LO Media) understrekte flere av sine poenger fra foredraget. Han kommenterte også Sandlies etterspørsel om Friomsorgen, med at han anså EK- soning som en fullverdig soningsform.

Fra plenumsinnspillene:

Vi hadde under begge disse seansene muligheter til innspill fra plenum, og det var mange som grep ordet.

–          Flere var opptatt av at man vanskelig kan føre en tydelig debatt om straff virker, så lenge det er så liten virksomhet ifht evaluering og forskning. I denne sammenhengen ble fengselsundervisningen trukket frem som et hederlig unntak, spesielt i form av de grundige forskningsbaserte undersøkelsene som ble gjort før Stortingsmeldingen ”Enda en vår” i 2005. (Red anmerkn; Selv om disse ikke handlet om virkningen av opplæring i fengsel…)

–          Torfinn Langelid nevnte også KRAMI- forskningen i Sverige, som var helt konkrete også ifht samfunnsøkonomisk gevinst ved opplæring i forbindelse med soning.

–          Repr fra KRUS mente også at man faktisk har ganske mye forskning og evalueringsarbeid tilknyttet KRUS, og at dette bør vi bli flinkere til å bruke.

–          Det var innspill fra Foreningen for fangers pårørende (FFP) der man understrekte verdien av tilrettelegging for pårørende. Dette bidrar til dynamisk sikkerhet, – og til at straff virker…

–          Flere var også opptatt av at de håper denne debatten kan fortsette, og at vi aldri må slutte å spørre oss om det vi gjør i kriminalomsorgen faktisk virker.

Hans- Jørgen Brucker rundet av arrangementet presis kl 15, og vi kunne se stabelen av bøker til salgs var betraktelig lavere på benken til forlaget.

Foko.no’s utsendte sitter igjen med en følelse at denne viktige debatten er vanskelig å favne fullt og helt i en sammenheng som denne boklanseringen. Men temaet er avgjørende viktig i vårt arbeid, og spørsmålet bør stilles ofte. Virker faktisk det vi driver av opplæring i skole og arbeidsdrift, programvirksomhet, osv i norske fengsler?

Vi tror ikke den nyutgitte boka gir oss et svar på dette. Men vi kan lære av historien, og da må vi kjenne den. Slik sett er dette en viktig bok for alle som jobber innenfor kriminalomsorgen, og den viser oss hvilket bakteppe vi har med oss i de måldokumentene vi jobber etter i dag.

Som et tips til alle som planlegger deltagelse ved årets FOKO- seminar: Redaksjonen er kjent med at det vil bli servert et helt spesielt tilbud på boka ”Straff som virker” ved dette seminaret. Så avvent gjerne innkjøpet til deg selv litt. Men jeg vil tro at flere ser dette som en flott gave til nære samarbeidspartnere, så ikke nøl med dette…

4 av medforfatterne var tilstede under lanseringen: F.v. Ståle Olsen, Inger Marie Fridhov, Jan Erik Sandlie og Torfinn Langelid.