Georgia

Georgia ligger i Kaukasus og heter Sakartvelo på georgisk, grenser til Aserbajdsjan, Armenia, Tyrkia, Svartehavet og den Russiske Føderasjon (som utover Russland her innbefatter Tsjetsjenia, Ingusjetia og Nord-Ossetia). Uavhengige fra Sovjet unionen i 1991, Roserevolusjonen i 2003 avsatte Sjevardnadze og president Saakashvili ble valgt. Hans parti tapte valget i oktober 2012. «Georgian Dream» med statsminister (Bidzina Ivanishvili) i spissen vant presidentvalget i oktober 2013. De to regionene Abkhasia og Sør-Ossetia erklærte seg som selvstendige republikker i 1991, ikke anerkjent av Georgia, siste krig i 2008, mange internt fordrevne flyktninger.

Høy arbeidsledighet, ca. 4,6 millioner mennesker, ¼ av Norges areal. Rikt kulturliv, mat og eldgamle vintradisjoner, eget språk og alfabet, georgisk ortodokse med egen patriark. I det hele tatt et land med store kontraster, alt fra sub-tropisk via høyfjell til semi-ørken. Utrolig fruktbart i deler av landet!

Fengselsbibliotek i Norge

Fengselsbibliotek er i dag akseptert og blir sett på som en naturlig og viktig del av fengselslivet i Norge.  De blir mye brukt og blir satt pris på av så vel innsatte som ansatte. Å komme dit har vært en lang prosess, hvor en viktig faktor har vært samfunnets og fengslenes endrede holdninger til de innsatte. Det har tatt norske bibliotekmyndigheter ca. 30 år å bygge opp fengselsbibliotektjenesten i landet.

NORLAG

I januar 2009 dro en kollega fra Bredtveit, Inspektør Johnny Skogstad, til Georgia for å jobbe for NORLAG, The Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Georgia. Målet er å styrke rettssikkerheten i Georgia. NORLAG jobber sammen med georgiske myndigheter, institusjoner og organisasjoner innenfor strafferett og kriminalomsorg. Vi holdt kontakten på Facebook og han var kjapt ute og lurte på om det var mulig for Deichman på et eller annet vis å hjelpe til.

Georgia hadde enorme fengsler som i all hovedsak var oppbevaringssteder uten tilbud om arbeid, skole, bibliotek eller andre aktiviteter, med unntak av enkeltprosjekter. De hadde en stor fangebefolkning (ca. 24 000) i total passivitet hvor ingenting skjedde med hensyn til opplæring/utdanning, rehabilitering, skadereduksjon, forberedelser til løslatelse og tilbakeføring til samfunnet. Dette var noe av det NORLAG prøvde å ta tak i. Tanken var at ved å starte opp med bibliotek ville man nå de fleste innsatte og åpne for utdanning. Gjett om det varmet mitt bibliotekarhjerte! Da har fengselsbiblioteket gjort en god jobb, når det første en fengselsbetjent tenker i møte med det georgiske fengselssystemet er, at her trengs det bibliotek. Vi satte i gang, søkte og fikk 50 000 NOK til et forprosjekt fra Norsk Bibliotekforening. Jeg gjorde en studiereise til Georgia høsten 2009, konkluderte med at det var mulig å få til et prosjekt og la ned et grundig og omfattende arbeid i søknaden til UD. I juni 2010 fikk vi ja fra UD og prosjektet startet januar 2011. Bibliotek og skole er hjørnesteiner for menneskerettigheter og demokrati.

Prosjektet

Kvinnefengselet i Rustavi

Kvinnefengselet i Rustavi

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til at georgiske myndigheter starter prosessen med å utarbeide en helhetlig plan for bibliotek og utdanning i georgiske fengsler, basert på internasjonale retningslinjer for fangebehandling og menneskerettighetene. Det er viktig at vi etablerer et moderne, bærekraftig fengselsbibliotek som georgiske myndigheter har råd til å overta og drive selv når prosjektet er over. Vi har derfor valgt KOHA som bibliotekprogram, det er fri programvare, oversatt til georgisk av den georgiske bibliotekforeninga og installert av dem nesten kostnadsfritt.

Pilotbiblioteket skal via informasjon, litteratur og kulturformidling gi innsatte og ansatte økte leseferdigheter, styrke tilgangen til utdanning og fritidssysler og skape grobunn for holdningsendringer. Det skal gi de innsatte i anstalten et tilfredsstillende bibliotektilbud under soningen. Det skal videre synliggjøre effekten av bibliotek i fengsel, være en inspirasjon til det videre arbeidet og en modell for utbygging av et nasjonalt fengselsbiblioteksystem i Georgia. Det er en lang prosess å bygge opp fengselsbibliotek i hele landet, og til sammenligning har det i Norge tatt mer enn 30 år å skaffe alle innsatte et tilfredsstillende bibliotektilbud. Målet er å bidra til at georgiske myndigheter utarbeider en helhetlig plan for bibliotek og utdanningstilbudet i georgiske fengsler, og så raskt som mulig iverksetter noen konkrete tiltak før prosjektperioden er over.

Opprinnelig var prosjektet lagt til ungdomsfengselet utenfor Tbilisi med ca. 180 gutter i alderen 14 – 18 år. I mellomtiden hadde UNICEF gått tungt inn der og prosjektet ble bestemt flyttet til det nye kvinnefengselet utenfor Rustavi, med 1200 innsatte. Tilskuddet var det samme og vi måtte rydde plass i budsjettet til bygging av selve biblioteklokalet. Arbeidet med å lage avtale mellom Oslo Kommune og MCLA, Ministry of Correction and Legal Assistance of Georgia, Penitentiary Department, tok tid. Den ble endelig undertegnet i november 2011 og byggingen kunne starte! I mellomtiden hadde vi søkt etter og ansatt to bibliotekarer. Bibliotekvesenet i Georgia er nedprioritert og gammeldags. Lukkede hyller og kortkatalog.  Bibliotekarer har lav status og utrolig dårlige lønns- og arbeidsforhold. Bibliotekutdanninga har de siste årene ligget nede. Vi søkte etter folk med minst høgskoleutdanning og gode engelskkunnskaper. Det var utrolig mange søkere med all slags utdanning, men få bibliotekarer og enda færre som kunne engelsk. Vi endte opp med en fagutdannet bibliotekar og en utdannet innenfor internasjonal lov og relasjoner. Begge hadde jobbet i bibliotek og stilte egentlig likt i forhold til moderne bibliotekdrift. De har hospitert og blitt kurset både i Norge og Georgia. Bibliotekfaglig kunnskapsoverføring og kompetanseheving vil også ha betydning for bibliotekvesenet generelt i Georgia og vi håper å påvirke i positiv retning. Jeg har brukt og bruker veldig mye tid på å følge opp de to.

Det er ikke bare å bestille bibliotekinnredning og utstyr fra spesialfirmaer. Biblioteket ble tegnet i Norge og så gikk vi mange runder med diverse snekkerfirmaer i Tbilisi for å få et godt anbud. Jeg måtte tegne og fortelle hva jeg ønsket meg, ha med kataloger fra Norge, forklare om hyller på hjul så man kan lage rom i rommet etc., men resultatet ble bra da det sto ferdig i mai 2012. Det har vært daglige aktiviteter på biblioteket fra 10. mai 2012. Diverse kurs og programvirksomhet drevet av Ngo-er hver dag, hele dagen på møterommet og i selve biblioteket. (som: engelsk for nybegynnere og for viderekommende, georgisk for fremmedspråklige, blomsterdekor, forretningslære, psykologi, forberedelser til løslatelse program etc.) Selve utlånet startet 10. september 2012. Da ble det mindre mulighet for kurs i selve biblioteklokalet, men fengselet stilte i tillegg noen rom til disposisjon i to av blokkene, slik at kurstilbudet både ble utvidet og videreført. Det er stor pågang av innsatte til biblioteket og alle har tilbud hver uke, noen blokker to ganger i uka. Det er satt av en hel ettermiddag til mor/barn.

Uroen og demonstrasjonene i forbindelse med videoene, med tortur og mishandling i georgiske fengsler, som ble vist på TV i Tbilisi i september 2012, førte til endringer i fengslene både før og etter valget 1. oktober.  Det er helt ny ledelse i MCLA og Penitentiary Department, alle fengslene har ny direktør og mange nye ansatte. Det er gjennomgående større åpenhet og myndighetene forsøker å forbedre forholdene på forskjellige vis som bedre mat, tepper, aktiviteter, økt lønn for ansatte. De har også løslatt mange innsatt på ¾ tid, amnesti og gjenopptak av saker. De har løslatt mer enn 10 000 og fangetallet er nå nede i 200 på kvinnefengselet.

For biblioteket betyr det at vi nå kan bygge opp DVD- og musikksamlinger fordi innsatte får lov til å ha spillere på cellene. Det er blitt lettere å arrangere forfatterkvelder, teater, musikk etc. med folk utenfra, fordi ministeren for MCLA har pålagt PD (fengselsmyndighetene) at dette skal gjøres. De vanskeligste og langtidsdømte sitter på A blokka i kvinnefengselet. De har fra utlånsstart fått komme på biblioteket for å låne bøker, men uten å møte andre innsatte. De har ikke fått delta på noen kurs eller arrangementer tidligere. Bibliotekarene rapporterte at ingen utenfra har fått møte dem, og de har ikke hatt noen form for goder.  Bibliotekarene tok initiativ til først å ha et lite sosialt arrangement for dem med brus og kaker og så startet psykologen opp kurs på møterommet. Nå er dette utvidet med flere kurstilbud.  Noen av dem har også hjulpet til på biblioteket i perioder. Det er stadig små framskritt. Vi har brukt tid på informasjon og nå får de tuberkuløse komme på biblioteket.

Prison Library

Prison Library

Varetektsinnsatte får ikke treffe hverandre eller andre innsatte og får ikke tilgang til biblioteket. De har hatt en gammel boksamling som en innsatt forsyner dem fra. Nå utplasserer biblioteket deler av sin samling der, den innsatte får hjelp og opplæring av bibliotekarene og bytter og henter bøker etter ønske fra de innsatte. Livstidsfangene som ikke får møte noen andre innsatte, får også lov til å gå på biblioteket nå, etter påtrykk.

Har lyst til å dele noen sitater fra e-poster fra Siri Fjørtoft, Prison and Probation Expert, NORLAG, høsten 2012:

«Vil tilslutt nevne at det var en opplevelse å gå gjennom luftegården og se flere som satt og leste og bar på lånte bøker – hurra for biblioteket Liv!! En dame satt omtrent med nesen ned i boken – trolig en smule nærsynt – men ville lese likevel «

«Innsatte pynter seg før de kommer inn og de låner bøker. Flere gir uttrykk for at bøkene gir dem mye, så mye at de glemmer at de sitter i fengslet når de leser. Ellers så har det skjedd noen endringer der ute – vi hører musikk fra cellene, folk roper (vennlig) til hverandre og damene går fritt ut og inn av biblioteket – m.a.o. døren inn dit står åpen. Færre vakter å se – hurra for alle fremskritt!! De formidlet også at hadde det ikke vært for biblioteket/programmet ville de ikke kommet seg så rolig gjennom den fengselsskandalen som rullet like før valget.»

Innsatte har uttrykt det samme overfor bibliotekarene og prosjektleder. Ingen opptøyer på kvinnefengselet. Her går vi rett inn i målsetningene for prosjektet om å bedre situasjonen for de innsatte under soning og synliggjøre effekten av bibliotek i fengsel for myndighetene. Bibliotekprosjektet er med på å flytte grenser i fengselet. Ved oppstart var det mye styr for hvert fengselsbesøk og minst to fra MCLA måtte være med, mens i dag kan jeg komme og gå nesten som jeg vil. Prosjektet har ført med seg en del gjester og yrkesgrupper utenfra og det gjør fengselet langsomt mer åpent. Bibliotekarene behandler alle vennlig, høflig og med respekt. De merker at det påvirker både innsatte og ansatte og at de betjentene som har vakt på biblioteket tar etter og slutter å skrike til de innsatte etc., i hvert fall mens de er på biblioteket.  Dette er en viktig og ønsket effekt, men det tar tid å endre en så tung og lukket institusjon som et fengsel er.

Offisiell åpning

1.desember var det offisiell åpning, med ny minister, honorær konsul, NORLAG, fjernsyn og mange andre prominente gjester og fine taler.

Framover

I april sprang bomben om at kvinnefengselet skal flyttes tilbake til det gamle kvinnefengselet i Tbilisi.

De forsikret i møter at Matrosov, det gamle kvinnefengselet, skal pusses opp og at det skal bygges et minst like bra bibliotek der. Det nåværende kvinnefengselet skal gjøres om til fengsel for psykisk syke og selvskadere. Biblioteket skal opprettholdes for dem. Vi har fått en skriftlig garanti.

Fengselsmyndighetene ser nytten og den positive påvirkningen biblioteket og bibliotekarene i kvinnefengselet har hatt. De ønsker å utvide bibliotektjenesten til alle landets fengsler. Det er satt ned en arbeidsgruppe for å jobbe med planlegging av nye og restaurering av gamle fengselsbygg. Det skal settes av plass til bibliotek i samtlige. En person i P.D. har ansvar for å implementere bibliotektjenester. De skal nå ansette nye/lære opp gamle fengselsansatte for å jobbe i bibliotekene. De vil at våre to bibliotekarer skal lære/trene dem opp. De ønsker å bruke KOHA som i kvinnefengselet. Det er bestilt maskinvare etc.

Bibliotektjenestene må tilpasses den enkelte anstalt og jeg har sagt meg villig til å bidra med råd og veiledning hvis de ønsker det. Det ble åpnet nytt bibliotek og skole i ungdomsfengselet i oktober i år. Jeg kjøpte inn bøker for NOK 5000,-, bidrag fra FOKO, og dro på besøk til ungdomsfengselet (gutter 14 – 18 år). Det ble veldig godt mottatt, for selv om det var ny skole og bibliotek var det for det meste gamle, slitte bøker.

Didi madloba (tusen takk) til FOKO fra guttene, lærerne, bibliotekar, sosialarbeidere, alle!!

Myndighetene er gang med å pusse opp et stort mannsfengsel i Rustavi og planlegger der et bibliotek etter modell fra kvinnefengselet. Vi må vel kunne si at målsettingene er på full vei til å oppfylles. Det blir spennende å følge utviklinga framover.

Prosjektleder Liv Stensby – Deichmanske bibliotek