Foko.no er kjent med at Fylkesmannen i Hordaland nå har henvendt seg til Justis- og Kunnskapsdepartementet med forslag om å styrke tilbakeføringsarbeidet for straffedømte / løslatte med 182 millioner kr over en fem års periode.

I et notat til nevnte departementer antyder også Fylkesmannen i Hordaland at et slikt arbeid nå bør legges opp som ”TAFU- lignende prosjekt/ tilbakeføringstiltak 10 steder i landet”, og at disse lokaliseres til de 10 oppfølgingsklassene vi har i dag.

Notatet argumenterer på et bredt grunnlag ifht både økonomiske gevinster ved å forebygge tilbakefall i kriminalomsorgen, og ifht det potensialet vi tydelig har sett av hensiktsmessig tverrfaglig samarbeid gjennom de eksisterende TAFU- prosjektene i Rogaland og Troms.

Hva er TAFU?

TAFU- Tilbakeføring gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning, er et prosjekt som prøves ut i Rogaland og Troms, i regi av Fylkesmannen i Hordaland. Dette etter at to Stortingsmeldinger (St mld 27 fra 2005, og St mld 37 fra 07/08) bestilte pilotprosjekter som ligner Krami- tiltakene i Sverige. Se for øvrig  www.kramimoa.se for mer informasjon om Krami. Prosjektperioden for TAFU går ut 2013, og Fylkesmannen i Hordaland foreslår altså nå at de kan ta dette arbeidet videre.

TAFU er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Kriminalomsorgen, kommune/ fylkeskommune, – og gjerne en privatbedrift som tiltaksarrangør. Målsettingen er å tilby tett oppfølging før og etter løslatelse for å forebygge tilbakefall. Tanken er at representanter fra disse etatene jobber samlokalisert, og etter en felles metodisk plattform som bygger på konsekvenspedagogikk. Prosjektmedarbeiderne har fått felles opplæring, og jobber i samme lokale. Se www.tafu.no for mer informasjon om dette.

Seniorrådgjevar FMHO, Gøril Vikøren Nøkleby

Vi har tatt en prat med seniorrådgjevar ved Fylkesmannes kontor i Hordaland, Gøril Vikøren Nøkleby, som har vært tett på TAFU- prosjektene i Rogaland og Troms. Nøkleby forteller at erfaringene med TAFU har vært gode, og hun mener dette arbeidet dekker det som er etterspurt av slike tiltak i Stortingsmeldingene. – Prosjektene har gjort ulike erfaringer med litt ulike organiseringsmodeller, men først og fremst så ser vi at tiltakene virker etter intensjonene. Vi opplever f eks en sterkere knytting mellom det som skjer innenfor og utenfor fengselsmuren. Videre forteller hun at det ved evt videreføring blir viktig å sikre også fylkeskommunens forpliktelser i samarbeidet. – Vi gjorde erfaringer i et av prosjektene på nettopp dette, og ser at også fylkeskommunen bør være representert med personalressurser. Gjennom dette vil i større grad sikre at skoleoppfølgingen blir en naturlig del av TAFU- oppfølgingen, forteller Nøkleby. Hun forteller videre at TAFU- prosjektene  er evaluert hele veien, og at en evalueringsrapport er rett rundt hjørnet.

Kan Oppfølgingsklassene føre TAFU- arbeidet videre?

I dag arrangeres det Oppfølgingsklasser tilknyttet 10 avdelinger for fengselsundervisning i landet. Og Fylkesmannen i Hordaland foreslår altså i sitt notat at TAFU eller lignende tilbakeføringstiltak kan føres videre ut fra de eksisterende Oppfølgingsklassene. Vi vet at lokalene ved de fleste av dagens Oppfølgingsklasser neppe kan benyttes i et såpass utvidet tiltak som TAFU har vært, da det vil være større behov for f eks kontorplass osv.

Koordinator Sluseprosjektet, Vigdis Fosheim

Vi tok en prat med to erfarne damer, som har jobbet i mange år som koordinatorer for hver sin Oppfølgingsklasse. Gudrun Røyneberg fra Steinkjer vgs (Furuskogen) og Vigdis Fosheim fra Hjalmar Johansen vgs (Sluseprosjektet) hadde ikke hørt om notatet, men de reagerte begge med spontan entusiasme over forslaget. Fosheim mener at Fylkesmannen i Hordaland fortjener honnør for at de ønsker å ta dette videre. – FMHO har i en årrekke drevet et svært solid arbeid for opplæring innenfor kriminalomsorgen. Det er departementene godt kjent med. Når FMHO nå tilbyr seg å være «motoren» i et stort og viktig løft for tilbakeføringsarbeidet, borger det for kvalitet. Departementene bør vite å verdsette et virkelig godt tilbud når de får det. Jeg håper de takker ja, og at de gir det sin uforbeholdne støtte, oppfordrer Fosheim.

Som et eksempel på hvordan en Oppfølgingsklasse driver, kan dere se på hjemmesiden til Furuskogen ved Steinkjer vgs her: www.okint.no Oppslagsbildet i denne artikkelen viser også bilde fra Furuskogen.

Et politikeransvar

Da gjenstår det å se om politikerne responderer på forslaget fra Fylkesmannen i Hordaland, og vi går spennende tider i møte. Gøril Vikøren Nøkleby forteller at de venter på signaler fra sentralt hold. – Vi har foreløpig ikke mottatt noen formell respons på notatet, men vi vet at det har vakt stor interesse fra flere hold. Stortinget har gjennom 2 stortingsmeldinger uttrykt ønske om å få til et grenseoverskridende etatssamarbeid som TAFU er, så da får vi håpe at de positive resultatene vi begynner å se etter evalueringen i Rogaland og Tromsø får fotfeste i kommende statsbudsjett, sier Nøkleby.

Foko.no vil følge saken videre, og komme tilbake med nyheter om hvilken politikerrespons vi ser på forslaget om å føre TAFU- arbeidet videre i Oppfølgingsklassene.