Endelig er evalueringsarbeidet av de pågående TAFU- prosjektene klare. Seniorforskerne Cecilie Basberg Neumann og Karen- Sofie Pettersen fra Arbeidsforskningsinstituttet har stått for evalueringsarbeidet, og de er helt klare i sin konklusjon; TAFU lønner seg både samfunnsøkonomisk, og ikke minst for deltagernes tilbakeføring til samfunnet. Evalueringsrapporten kalles også derfor «Tilbakeføringsgarantien i praksis»…

Seniorforsker AFI, Cecilie Basberg Neumann

Seniorforsker AFI, Cecilie Basberg Neumann

En samfunnsøkonomisk analyse i evalueringen viser at TAFU lønner seg økonomisk , selv under de mest pessimistiske forutsetningene. Under moderate forutsetninger er avkastningen for hver investerte krone i TAFU beregnet til 6,4 kroner over en tyve årsperiode. Dette er et tungt argumentasjonsgrunnlag når spørsmålet om videre drift av TAFU- arbeidet skal behandles politisk.

Arbeidsforskningsinstituttet går grundig til verks i evalueringsrapporten, og i detalj inn i hvordan driften er lagt opp ved de prosjektgruppene i Rogaland og Troms. Gledelig er det derfor at de er så klare i sine konklusjoner og videre anbefalinger. Instituttet setter opp 5 forhold som de mener må være oppfylt for at TAFU skal lykkes med sine målsettinger:
1. Forvaltningssamrbeidet i og rundt TAFU må sikre samtidighet i arbeidet med den enkelte deltager, og denne samtidigheten må forstås som en metode.
2. Det må skapes god lokal forankring av prosjektet og prosjektets ambisjoner.
3. Prosjektet må tuftes på en felles pedagogikk, gjerne konskvenspedagogikk, som alle medarbeiderne får opplæring i.
4. Prosjektet må gis rom for å skape en hensiktsmessig intern lokalisering tilpasset lokale forhold.
5. Den nasjonale forankringen må være god og reell.

Seniorforsker AFI, Karen- Sofie Pettersen

Seniorforsker AFI, Karen- Sofie Pettersen

Avslutningsvis er evalueringsrapporten klinkende klare i sine anbefalinger for videre drift av TAFU, og hovedpunktene i dette er: TAFU bør settes i gang flere steder i Norge, og Fylkesmannen i Hordaland bør være prosjektledere i dette arbeidet. Som nevnt i tidligere artikkel i FOKO.no vedr dette arbeidet, vet vi også at FMHOs holdning til lokalisering av evt videreføring av TAFU er en oppbygging rundt våre eksisterende Oppfølgingsklasser rundt omkring i landet.

Dette er altså flotte nyheter for alle oss som er engasjerte i TAFU, og vi går mot spennende tider i dette arbeidet. Følg også med på en av de parallelle sesjonene under FOKO- seminaret, der seniorrådgjevar Paa Chr Breivik og prosjektleder TAFU Rogaland, Aksel Onarheim, vil si mer om veien videre mot etablering og utvidelser av TAFU- arbeidet.

Les evalueringsrapporten i sin helhet her: Evaluering TAFU- prosjekt