I høst dukket det opp et viktig rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (Udir-8-2012), som omfatter kroppsøvingsfaget for voksenelever. Redaksjonen ble ikke oppmerksom på denne endringen før i vår, og vi synes dette var så viktig at vi legger det ut til våre lesere, selv om noen sikkert allerede har fanget det opp:

Endringen går ut på at voksenelever nå fritas fra opplæring i kroppsøving. Vi siterer rett fra rundskrivet: «Voksne i videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A fritas fra hele faget. …. Det er ikke nødvendig å fatte et enkeltvedtak om dette. …. Paragraf 4-16 om fritak fra vurdering med karakter er etter denne endringen overflødig og er opphevet. Når voksne er fritatt fra opplæringen i faget kroppsøving, omfatter dette også vurdering.»

Vi vet at mange skoleavdelinger av ulike årsaker har strevet med nettopp kroppsøving når det kommer til gjennomføringen av opplæringsløpet, og mange har tydd til privatistoppmeldinger for at elevene skal få vurdering i også dette faget. Andre har rett og slett ikke klart å følge opp faget i det hele tatt, og de innsatte har vært tvunget til å utsette dette til seinere i soninga evt etter løslatelse. Slik sett er dette en endring som gjør skoleoppfølgingen lettere.

På den andre siden vet vi at kroppsøvingsfaget for mange innsatte er et av de viktigste fagene, og redaksjonen i foko.no håper skoleavdelingene rundt om i norske fengsler likevel holder timer i kroppsøving også etter denne endringen, så sant det lar seg gjøre. Fysisk aktivitet for de innsatte er svært viktig, spesielt i de lukkede fengslene, og her har også skoleavdelingene et ansvar.

En liten påminner til slutt om at det på de ferdige kompetansebevisene til f eks elevene  i yrkesfag stå oppført faget kroppsøving, – men at det nå kan stå «fritak jmfr § 1-13, tredje ledd».

Rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet kan du se her: http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir82012-Informasjon-om-endringer-i-faget-kroppsoving-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/