Vi har sett store endringer innenfor opplæring i kriminalomsorgen de siste tiårene. Dette gjelder både på innholdssiden, i omfang, – og ikke minst ifht de økonomiske tildelingene fra staten. I 1993 var bevilgningen til fengselsundervisning i hele landet på ca 50 mill kr, og da hadde vi skoleavdelinger i ca 70 % av alle fengsler i Norge. Tjue år seinere har vi skoleavdelinger i alle fengsler, og bevilgningen er på nær 240 mill kr.

Paal Chr Breivik, seniorrådgiver FMHO

Paal Chr Breivik, seniorrådgiver FMHO

Tildelingene baseres på budsjettforslag fra fylkeskommunene, og gjeldende kriterier for tildeling er beskrevet i reviderte retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under statsbudsjettets kap. 225 post 68. Disse ble fastsatt i 2002, og senest revidert av Kunnskapsdepartementet i juni 2011. Nå mener Fylkesmannen i Hordaland tiden er inne for at tildelingskriteriene gjennomgås, og at man kan vurdere nye forslag til kriterier for tildeling. Det vil til sist være Kunnskapsdepartementet som evt reviderer retningslinjene etter forslag fra FMHO.

FMHO har ut fra dette nå foreslått sammensetting av en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan dagens tilskuddsordning kan baseres på «flere målbare og objektive momenter for tildeling», med målsetting om at disse kriteriene skal sikre en rettferdig og likeverdig. Det foreslås at arbeidsgruppa skal bestå av følgende sammensetting: Paal Chr Breivik fra FMHO (leder), Siren Vardøy fra FMHO (sekretær), en representant fra Utdanningsdirektoratet, en representant fra KSF og en representant fra tre fylkeskommuner. Her har FMHO invitert en representant fra hvert av fylkene Møre og Romsdal, Akershus og Vestfold, – og overlater til fylkene selv å bestemme hvilken person dette skal være.

Arbeidet starter denne våren, og man har satt en målsetting om å avslutte gjennomgangen innen året er omme.

Etter hva FOKO.no erfarer er denne gjennomgangen etterlengtet, og vi ønsker arbeidsgruppa lykke til i arbeidet med gjennomgangen.

Gjeldende tilskuddsordning med reviderte retningslinjer finner du her: http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle-tilskuddsordninger/Skoleeiere/Opplaring-i-kriminalomsorga/ (se vedlegg nederst på siden)