Fylkesmannen i Hordaland administrerer et EU- prosjekt i Norge med målsetting om å bedre oppfølgingen av straffedømte etter soning. Fengselsundervisningen ved Charlottenlund vgs i Trondheim deltar i prosjektet, sammen med avdelinger fra Malta, Tyskland og Slovenia. Redaksjonen har fått tilsendt en informasjonstekst fra noen av de norske representantene, og vi legger ut denne:

——————————————————————————————————————————————————-

EU-prosjekt skal gi bedre oppfølging av straffedømte etter endt soning.

v/Iselin Høibye, Torfinn Langelid og Per Sneeggen

Målsettingen for EU- prosjektet BRIDGE er å få til en bedre oppfølging av straffedømte etter endt soning.

Prosjektet BRIDGE – «Bridging the gap: Bi-level tutorial system for imprisoned persons’ career growth» startet opp i november 2010 og skal avsluttes høsten 2012. Med i prosjektet er Malta, Tyskland, Norge og Slovenia som den koordinerende instans. Det er Fylkesmannen i Hordaland som administrerer prosjektet i Norge, med Charlottenlund videregående skole som prøver ut prosjektet. Skolen har ansvar for opplæringen i Trondheim fengsel, Trondheim fengsel avd. Leira og Oppfølgingsbasen.

Livslang læring og karriereplanlegging for utsatte grupper og støtte under og etter soning er avgjørende for god integrering av målgruppen i kunnskaps-og informasjonssamfunnet. Prosjektet vil gjøre bruk av veileder (tutor) og nett tilgang. På denne måten vil en følge opp aktivitetene den innsatte er i gang med under soningsoppholdet og etter avsluttet soning. Kombinasjon av veiledningssystemet og nett tilgang vil gjøre det mulig for den enkelte å lage sin egen utviklingsplan.

Ti innsatte blir valgt ut til å være med i prosjektet. De skal ha seks måneder igjen til løslatelse. I den tiden vil de utifra egne behov få korte innføringskurs i hvordan de skal forberede tiden etter løslatelse. Det kan være å få seg bolig, ordne med sin egen økonomi, videre utdanning etter løslatelse eller det å få seg en jobb, utvikle nettverk med positive fritidsinteresser. Videre kan det være aktuelt å tenke gjennom om noen har behov for institusjonsopphold etter løslatelse med tanke på å gjøre noe med et rusproblem. Det kan også være de som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter som hverdagsregning, digital kompetanse, lesing og skriving, språkfag og samfunnskunnskap.

Veiledningssystemet utvikler innholdet i utdanningsoppleggene som tilgang til jobbsøking, IKT, livsmestringsopplegg, kommunikasjonsferdigheter, læreteknikker. De innsatte som skal være med i prosjektet får i tillegg til innføringskursene, opplæring i digital kompetanse slik at de lett skal finne fram til og benytte seg av hjemmesidene til de offentlige og private aktørene. For utarbeidelse av individuell plan og samordning av aktørene i nettverksgruppen skal det benyttes et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy (Sampro) som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Sampro gjør det mulig for ulike etater og brukeren selv til å holde seg oppdatert over tiltak som gjennomføres i egen og andres regi. I tillegg vil innsatte få opplæring i en ny nettside. Nettsiden er en ressursbank på nett som skal gjøre det enklere å finne fram til lokale kontakter på egen hånd. Verktøyet tilbyr et elektronisk «møtested» på tvers av fag og nivå.

I dette arbeidet vil det være viktig med samarbeid med de ulike etatene som har ansvar for de ulike tjenestene. Charlottenlund videregående skole har utviklet et tett samarbeid internt med fengslet og NAV. Det avgjørende for den løslatte er å ha god kjennskap til og kontakt med de ulike aktørene i samfunnet, både offentlige og frivillige. Skolen har derfor invitert NAV, Husbanken, Trondheim kommune, Røde Kors, WayBack, Stavne gård med flere.  For at de ulike aktørene skal bli informert, kjenne til og ta på seg oppgavene i prosjektet, har skolen gjennomført et seminar for de aktuelle deltakerne.

Dette prosjektet kan også ses på som en oppfølging av tilbakeføringsgarantien i St.meld.nr.37, 2007-2008, (kriminalomsorgsmeldinga). Et hovedmål er å sikre den innsatte/løslatte de tjenestene vedkommende har rett til, og samtidig ansvarliggjøre etatene i samfunnet i forhold til denne målgruppen. Derfor er også tilbakeføringskoordinatoren i Kriminalomsorgen i Trondheim med i prosjektet.

EU-prosjektet BRIDGE forbereder løslatelsen gjennom ulike kurs i fengslet. De kommende løslatte lærer seg hvordan de skal benytte seg av ulike tjenestene som de offentlige aktører og frivillige organisasjoner har å tilby. Utvikling av ferdigheter i digital kompetanse står her sentralt. I tiden etter løslatelse er det et nettverk av ulike aktører som kan veilede den løslatte i forhold til de behovene vedkommende har for støtte. På denne måten har vi tro på at de løslatte skal finne sin plass i samfunnet på en bedre måte enn tidligere.

Kontaktinformasjon:

Per Sneeggen, epost: per.sneeggen@stfk.no

Iselin Høibye, epost: iselin.hoibye@stfk.no

Torfinn Langelid, epost: fmhotol@fylkesmannen.no

Link til BRIDGE prosjektet: http://bridge-euproject.eu/

——————————————————————————————————————————————————-

FRA REDAKSJONEN:

Denne teksten er sendt inn til redaksjonen av de som er engasjert i prosjektet. Vi setter stor pris på å få inn informasjon om slike prosjekter, eller andre ting som det sysles med rundt om i fengsels- Norge. Send gjerne inn tekst om det dere driver med!