Samarbeidsprosjekt i Drammen fengsel mellom skoleavdelingen og arbeidsdriften

Av Gro Solbakken

Drammen fengsel er et fengsel med høyere sikkerhetsnivå med 54 plasser som primært er varetektsplasser. Plassene er fordelt både mellom mannlige og kvinnelige innsatte. Fengselet er et ”takfengsel” med tre innsatteavdelinger, hvorav lokalene er begrenset. Arbeidsdriften har sin avdeling i 7. etasje, og skoleavdelingen er lokalisert i 5. etasje. Det har i flere år vært et godt samarbeid mellom arbeidsdrift og skole, men det har vært et forbedringspotensial for å tenke nye løsninger på aktiviseringstilbud og hvordan fengselet kan videreutvikle samarbeidet. I tillegg har det ikke vært tilstrekkelig med aktiviseringstilbud. Dette har resultert i at enkelte innsatte som har hatt en ønske om å få en aktivitet, ikke har fått ønske sitt innfridd på grunn av manglende kapasitet.

Ledelsen ved fengselet hadde i starten av 2013 en klar bestilling om å øke aktiviseringsnivået blant innsatte, slik at ytterligere flere innsatte kunne få et tilbud. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe som bestod av verksmester, leder for skoleavdelingen, tilbakeføringskoordinator, avdelingsledere, en betjent og fengselsleder. Det ble i alt avholdt åtte møter hvorav administrasjonssjef, avdelingsleder for skolen, verksmester og tilbakeføringskoordinator var representert på de siste fem møtene etter avtale med fengselsleder.

Arbeidsgruppen jobbet målrettet med ulike alternativer for å øke aktiviseringstilbudet, hvorav et styrket samarbeid mellom skoleavdelingen og arbeidsdriften var sentralt. Av de forslagene som arbeidsgruppen arbeidet frem, var det enkelte forslag som utkrystalliserte seg. Forslagene var å etablere et tilbud i design- og håndverk i lokalene til verksdriften, spinningtimer til innsatte, koordineringsmøte som en mer helhetlig møtearena for de som jobber individrettet i fengselet, øke produksjonen av økologisk brødbaking, bedre utnyttelse av bibliotekarealer og mer aktivisering av innsatte som er under isolasjon. 

I arbeidet med å øke aktiviseringen har Drammen fengsel hatt oppstart med koordineringsmøter, spinningtimer og kunst- og håndverk i verkstedlokalene. For å styrke det videre samarbeidet og for å videreutvikle arbeidsgruppens forslag til økt aktivisering var det viktig å arrangere et fellesseminar hvor alle ansatte på skoleavdelingen og i arbeidsdriften skulle få frem idèer og samle disse for videre fremdrift på aktiviseringen av innsatte i fengselet.

Drammen3Vi var så heldige at vi fikk innvilget kr 15 000 i FOKO stipend, og valgte å bruke midlene til et todagers samarbeidsseminar i Strømstad. Samtlige ansatte på skoleavdelingen og i arbeidsdriften deltok, i tillegg til fengselsleder, administrasjonssjef og tilbakeføringskoordinator. Regionskontoret var også representert. Innholdet i seminaret var:

  • Status fra de ulike avdelingene og ledelsen i fengselet
  • Planer og rammer for aktiviseringsarbeidet i 2014
  • Gjennomgang av sluttrapporten for økt aktivisering, og forslaget til ny strategisk plan for kriminalomsorgen
  • Gruppearbeid med fremlegg og videre fremdrift

I gruppearbeidet var hovedfokuset å få frem hvilke virkemidler arbeidsdrift og skoleavdeling har tilgjengelig for å kunne utvikle samarbeidet til det beste for den innsatte. Resultatet av gruppearbeidet er nå inne til en vurdering hos ledelsen ved fengselet, hvorav det fremkom flere spennende forslag.

Foruten mye god jobbing ble det også litt tid til spa og sosialt fellesskap på kvelden