«Kompetansepolitikk nå og i framtiden» Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge
Gina Lund tiltrådte som ny direktør i Vox 6. januar. – Kompetanse er nøkkelen til at Norge skal klare seg i den globale konkurransen. En forutsetning for å bevare velferdsstaten er at vi evner å fylle på med rett kompetanse til voksne som trenger det, sier hun.
Gina Lund har bred erfaring fra offentlig forvaltning, privat næringsliv, organisasjonsliv og politikk. Hun har blant annet vært markedsdirektør i et norsk nettselskap, nestleder av beredskapsavdelingen i Norsk Flyktningråd, styremedlem i Care og statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

 

«Bedre ud – Resocialisering i danske fængsler», Heidi Carstensen og Jan Bo Poulsen
Det var noen som hadde gleden av å høre Heidi Carstensen og Jan Bo Poulsen under Nordisk Konferanse på Island. Dette var så bra at vi i FOKO ønsker at flere skal få mulighet til å høre de fortelle om rehabilitering i danske fengsler. Innlegget deres vil i hovedsak dreie seg om følgende punkter:
• Kriminalforsorgens kerneopgave
• Kragskovhede fængsel
• Modtagelse – indsatser – vejledning
• Beskæftigelse og undervisning
• Samarbejde om undervisningsopgaven
• Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
• Offentligt privat samarbejde
• Relationen i fokus

Heidi Carstensen

”Jeg er ansat i kriminalforsorgen i 1999 og har beskæftiget mig med ledelse, kompetenceudvikling, undervisning, projekter med mere. Min nuværende ansættelse er Enhedschef på Institution Vendsyssel – Kragskovhede Fængsel for de resocialiserende indsatser.
Ansvarsområdet er beskæftigelse og undervisning af indsatte, hvor fokus er på, at vi lykkes med kerneopgave – at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.”

 

 

 

Jan Bo Poulsen.
«Resocialiseringskonsulent i kriminalforsorgens områdekontor Midt- og Nordjylland. Tidligere ansat som værkmester igennem 11 år på Møgelkær fængsel.
Jeg arbejder til dagligt med resocialisering indenfor uddannelse og beskæftigelse i Kriminalforsorgen.
Udover min konsulentrolle underviser jeg vores klienter i arresthuse og fængsler indenfor erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.»

 

 

«Vold i nære realsjoner – min historie», Safia Abda Haase, norsk-somalisk sykepleier
Safia Abdi Haase (født 5. mai 1959) er en norsk-somalisk sykepleier, kjent for sitt arbeide mot kjønnslemlestelse. Hun kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse. Kongen utnevnte i 2014 Haase til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.
Haase har blant mye annet vært med på å utforme Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM) og har sittet i det nasjonale utvalget KIM som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer. I 2002 kom dokumentarfilmen Safia og hennes døtre.
Hun fikk i 2011 en pris fra Unni og Jon Dørsjøs minnefond for sitt kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og for at hun er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge.
I 2007 fikk Safia Abdi Haase Blanche Majors Forsoningspris for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Hun har satt fokus på ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer. Prisen deles ut av Aktive Fredsreiser hvert år og går til personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen peker på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært i konflikt. I 2016 mottok hun Amnestyprisen.

 

«Omsorgstretthet – forebygging, reparasjon og motivasjon» Didrik Hægland, psykolog ved Tøyen DPS
Didrik Hægeland jobber for tiden på Tøyen DPS. Han har tidligere drevet Alternativ til Vold i Drammen og jobbet ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus. Hægland har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker, men spesialiserer seg nå på terapi med voksne.
Han har jobbet idealistisk med temaet beskyttelse og hjelp ved omsorgssvikt og har da fungert som veileder for en rekke barneverntjenester.

 

«Hvordan misforstå hverandre bedre –flerkulturell kommunikasjon», Kjersti Børsum, Inspirert AS
Inspirert arbeider for et flerkulturelt samfunn der forskjeller ikke oppleves truende. Gjennom å bidra til å finne frem til hvilke verdier og samhandlingsarenaer vi må ha felles, motvirkes en utvikling der etnisk tilhørighet virker isolerende, begrensende og stigmatiserende. Vi er en arena hvor mange fagfelt møtes og videreformidles som en enhet. Kjersti er kjent for sin evne til å formidle komplekse koblinger og fag på en høyst forståelig, morsom og relevant måte for tilhørerne. Tidligere kursdeltakere karakteriser Kjersti som seriøs, kunnskapsrik og med en unik formidlingsevne.

 

 

 

«Tenke sjæl – musikals stand-up med humor og alvor», Trond Viggo Torgersen, lege
Trond-Viggo Torgersen har i mange år vært en av Norges mest populære programskapere og tv-underholdere, og hans Tenke sjæl – konsept har satt sitt preg på flere generasjoner allerede.
Denne grunnfilosofien handler om forholdet mellom lek og ansvar, om vår evne til å få det gode ut av livet. Om å kommunisere og forstå hverandre, og ikke minst om å ta ansvar for eget liv og egen utvikling.
Standup-formen ligger Trond-Viggo nær – den rene foredragsformen har Trond-Viggo forlatt. I stedet lager han en frisk og spenevarm kombinasjon av prat og sang, en slags musikalsk standup – godt hjulpet av piano og gitar:
Han snakker muntert om erfaringer, kommunikasjon, kjønnsroller og nysgjerrighet og knytter dette til noen av sine mest kjente sanger, som for eksempel Hjalmar, Stilig, Familien og Tenke sjæl. Ved bruk av humor gir han tilhørerne en sjanse til å kjenne seg igjen – og dermed en mulighet for å utvikle seg.
Konseptet egner seg utmerket på dagtid som del av en fagkonferanse eller som avslutning på internarrangementer og kompetanseprogrammer.

 

«Det er OK å være vanlig», Mattias Øhra, Høgskolelektor, Institutt for pedagogikk Høgskolen Sørøst-Norge
– Å være alminnelig er helt ok – I jakten på å realisere seg selv har det blitt et tabu å være helt alminnelig, sier Mattias Øhra. Han er koordinator for grunnskolelærerutdanningen og prosjektleder for lærerutdanningen for ungdomstrinnet ved Høyskolen i Vestfold (HSN).
Han har deltatt i sentralt, pedagogisk utredningsarbeid, forskning, og har publisert en rekke fagartikler og essays om barn og unges oppvekstsituasjon i søkkrike Norge. Øhra – som selv har to barn, er en mye brukt foredragsholder, på sine fagområder og generelt om dagsaktuelle temaer innen livsstil og utdanning.

 

 

«Hvordan å nå frem? – Syriafarerne og litteraturen som verktøy», Demian Vitansa, forfatter
Demian Vitanza (f. 1983) er en norsk forfatter og dramatiker. Han debuterte i 2011 med den kritikerroste romanen «urak», og har senere gitt ut romanen «Sub rosa» (2014) og skuespillet «Londinium» (2012), som har blitt oversatt til dansk, fransk og kinesisk. Som scenekunstner har han blant annet jobbet med «Papirløse fortellinger» på Nationaltheatret, med skriveprosjektet «Stemmer fra innsiden» for fengselsinnsatte – og dramatisert Jan Roar Leikvolls roman «Songfuglen» for Det Norske Teatret. Han er nå aktuell med romanen «Dette livet eller det neste».