Avdelinger og enkeltmedlemmer i FOKO har i en årrekke hatt mulighet til å søke FOKO om tildeling av stipend, og fristen for å søke stipend i år nærmer seg, nemlig 31. mars. Styret har avsatt kr 20 000,– til utdeling av stipend. Denne summen kan tildeles et tiltak i sin helhet, evt deles på flere søkere. Søknadene behandles i FOKO- styret på første styremøte etter søknadsfristen (sist i mars), og vedtaket gjøres kjent på vår nettside.
I FOKOs vedtekter står det bl a at formålet med FOKOs arbeid i hovedsak er:
• Å fremme opplæring innenfor kriminalomsorgen i samsvar med rekommandasjon nr. R(89)12, vedtatt av Europarådets ministerkomité 13.10.1989.
• Å bidra til økt profesjonalitet hos dem som er involvert i opplæring innenfor kriminalomsorgen.
• Å samarbeide med beslektede organisasjoner.
• Å støtte forskning og utviklingsarbeid knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Stipend kan altså deles ut til medlemmer og/ eller avdelinger som ønsker å bidra spesielt i dette arbeidet. Kriterier for tildeling av stipend er:
• Man må være medlem i FOKO (dvs ha betalt medlemskontigent).
• Sammen med søknaden må det legges ved en plan og målsetting for tiltaket.
• Det må legges frem et budsjett for tiltaket.
• Det må lages en rapport etter gjennomføringen som vil bli publisert på FOKOs nettside.

Søknadsfrist: 31. Mars 2024
Søknaden sendes til: FOKO v/Henriette Arveschoug., e-post: henriette.arveschoug@vtfk.no kopi til: per.olav.haarr@skole.rogfk.no