Avdelinger og enkeltmedlemmer i FOKO har i en årrekke hatt mulighet til å søke FOKO om tildeling av stipend, og fristen for å søke stipend i år nærmer seg, nemlig 10. mai. Styret har avsatt kr 20 000,– til utdeling av stipend. Denne summen kan tildeles et tiltak i sin helhet, evt deles på flere søkere. Søknadene behandles i FOKO- styret på første styremøte etter søknadsfristen (sist i mai), og vedtaket gjøres kjent på vår nettside. 

I FOKOs vedtekter står det bl a at formålet med FOKOs arbeid i hovedsak er: 

  • Å fremme opplæring innenfor kriminalomsorgen i samsvar med rekommandasjon nr. R(89)12, vedtatt av Europarådets ministerkomité 13.10.1989. 
  • Å bidra til økt profesjonalitet hos dem som er involvert i opplæring innenfor kriminalomsorgen. 
  • Å samarbeide med beslektede organisasjoner. 
  • Å støtte forskning og utviklingsarbeid knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen. 

Stipend kan altså deles ut til medlemmer og/ eller avdelinger som ønsker å bidra spesielt i dette arbeidet. Kriterier for tildeling av stipend er: 

  • Man må være medlem i FOKO (dvs ha betalt medlemskontigent). 
  • Sammen med søknaden må det legges ved en plan og målsetting for tiltaket. 
  • Det må legges frem et budsjett for tiltaket. 
  • Det må lages en rapport etter gjennomføringen som vil bli publisert på FOKOs nettside. 

Søknadsfrist: 10Mai 2021 

Søknaden sendes til: FOKO v/ Roy Høgberget.e-post: roy.martin.hogberget@hedmark.org kopi til: fmhopcb@statsforvalteren.no