Fra den 12. – 15. september 2016 avholder Nordisk Nettverk for Fengselsundervisning en fellesnordisk konferanse om samarbeid og innovasjon i arbeidsdrift og utdnnelse for innsatte i nordiske fengsler.  Denne gang er det Island som er hovedarrangør. Her følger noen ord fra de ulike foredragene på konferansen.

Olga Lísa Garðarsdóttir, Island

Samarbeid, skole – arbeidsdrift

Første keynote speaker på konferansen var Olga Lísa Garðarsdóttir, rektor for Fjölbrautaskóla Suðurlands på Island (FSu). Selv om foredraget hadde samarbeid mellom skole og verksdrift i tittelen så snakket hun hovedsakelig om det islandske skolesystemet inne i fengslene.ar-712029961

Island har per i dag fire fengsler med til sammen 165 innsatte. Det er FSu som har ansvaret for skoledrift i dem alle. På utsiden er FSu en videregående skole med mer enn 700 elever i alderen 16-20 med tilbud både innen yrkesfag og akademiske emner. FSu er den eneste videregående skolen på Island som har ansvar for fengselsundervisning. Undervisningen foregår inne i fengslene i egne lokaler selv om disse ikke alltid er spesielt tilpasset. Det gis undervisning i grunnleggende ferdigheter på grunnskolenivå samt videregående opplæring innen de fag den innsatte ar interesse for. Og skolen har kapasitet til.

De utfordringene som ble nevnt i foredraget er mer eller mindre identiske med de fleste utfordringer vi har i den norske fengselsundervisningen. Det gjelder lese- og skrivevansker, perioder uten skoletilbud i ferier og ikke minst mangel på utstyr og fasiliteter til yrkesutdanning. For oss var det interessant å høre at selv et lite land som Island har problemer med flytting av innsatte mellom fengsler og dermed avbrutt utdanningsløp. Taleren påpekte at Island ligger etter de andre skandinaviske landene når det gjelder ressursbruk til utdanning i fengslene. Hun etterlyste en tydelig politikk når det gjelder dette feltet og mente at selv om de har bygget ett nytt fengsel er ikke dette nok.

Benny Christensen, fra Danmark

img_6057-2

Christensen illustrerte ved hjelp av epler hvor mange innsatte som faktisk får utdanning i fengslene.

leverte et engasjerende og innsiktsfullt innlegg om OPS, «offentlig og privat samarbeid i den danske kriminalforsorgen.»  Et viktig motto i dette arbeide har vært: «om vi samarbeider om å motivere og bygge kompetanse hos innsatte, oppnår vi de beste resultater.»

Virksomhetene inviteres inn over murene. De vurdere selv og bestemmer selv hvilken grad av involvering de ønsker og makter (f.eks. utstyr, undervisning, framtidig ansettelser o.l.). Det hele ender med en enighet mellom virksomhetene og kriminalforsorgen om et prosjekt eller samarbeidsmodell.

I dette arbeidet vet de innsatte at de får en gylden sjanse de må ta godt vare på, dette er med på å skape en høy grad av lojalitet til arbeidet og prosjektet.

Virksomhetene er svært fornøyde med den arbeidskraften de på denne måten får tilgang til.

«Enhver reise begynner med det første skritt.»

Jan Korsvold, Norge

Hvordan arbeidsdriften og skolen i et fengsel samarbeider, med godt resultat for alle; de tilsatte i verksdriften, de innsatte og skolen.

I neste foredrag fikk simultantolkene en heftig jobb med å følge tempoet til taleren; Jan Krosvold, fengselsleder i Hedmark fengsel. Hedmark fengsel består av tre avdelinger: Hamar fengsel, Ilseng fengsel og Bruvoll fengsel. Kriminalomsorgen samarbeider der med to videregående skoler; Skarnes vgs og Storhamar vgs og det er viktig for den innsatte at dokumentasjonen på oppnådd kompetanse kommer fra en av disse skolene og ikke fra kriminalomsorgen.

Korsvold fortalte om et godt samarbeid mellom skole og verksdrift på flere områder innen både produktutvikling og gjennomføring av prosjekter som for eksempel det nye sykkelverkstedet. Han kunne også vise mange bilder av de ulike større og mindre produkter som blir produsert ved de ulike fengslene. For å hente inspirasjon til videreutvikling av samarbeidet har skolens personale, sammen med hele verksdriften, nylig vært på studietur til Trondheim.

 

Hilde Linda Larsen, Færder vgs, Norge og Anne Dahl, kriminalomsorgsdirektoratet, Norge

Ny strategi for arbeidsdriften i fengslene i Norge. Status i arbeidet med å implementere den.

Larsen og Dahl redegjorde for arbeidet med arbeidsdriftsstrategien og de sju hovedpunktene som gruppen har kommet frem til (PowerPoint fremvisningen vil vi legge ut her på nettsiden slik at dere kan lese punktene selv). Koordineringsgruppen skal fungere som en støtte for de ulike enhetene og KDI, og det er ikke gruppen som skal implementere planene. Flere rundt om i de ulike fengslene har jobbet med disse punktene for å lage lokal tilpasning og alle har sendt dem inn til KDI. Fra podiet ble det lovet en tilbakemelding fra direktoratet i løpet av 2016.

img_6061

KDI planlegger en bedre registrering av aktivitet i alle fengsler i 2016. De har sett seg ut 2-3 dager hvor alle aktiviteter skal registreres, minutt for minutt. Dette skjemaet sendes ut i løpet av kort tid til alle fengsler.

Til sist snakket de noen ord om et nytt 2-årig prosjekt: delt arbeidsdag. Halv dag i arbeid og halv dag med samtaler, idrett med mer. Inspirasjonen kommer av systemet slik det praktiseres i Norgerhaven fengsel i Nederland. Skolen vil her måtte være fleksibel. Bodø, Hamar og Sem er pilotfengsler for dette prosjektet.

island-arbeidsdrift-skole-13092016

 

Fengselsbesøk til Holmsheidi fengsel utenfor Reykjavik. img_0891

Deltakerne fikk anledning til å se Islands aller nyeste fengsel; Holmsheidi fengsel som ligger et kort kjøretur utenfor Reykjavik. Dette er det første fengselet på over 50 år som er bygget på Island med den hensikt å være et fengsel. På Island har det vært tradisjon å gjøre om gamle hestegårder og fiskebruk til fengsler og det var en prosess å få myndighetene til å godta at det trengtes et helt nytt bygg som er spesielt tilpasset.

 

Fengselet skulle ha åpnet i mai 2016, men er forsinket på grunn av ferieavvikling og er beregnet åpnet i oktober. Konferansedeltakerne kunne ta med seg både telefon og kamera inn i fengselet ettersom det ennå ikke er kommet innsatte.

 

 

img_6070

Utsikt til ute-/lekeplass i besøksleiligheten.

img_6091

Rommene er laget i utradisjonell form med mange vinkler. Dette fjerner litt av «cellepreget».

Holmsheidi fengsel har 56 fengselsplasser og er tenkt som et veldig fleksibelt fengsel. Det er ment som fengsel for både kvinner og menn hvor åtte plasser er tenkt som kvinneavdeling for de med lengre dommer (kan utvides til 16 ved behov). Resten av fengselet er ment som et varetektsfengsel for menn og som et første fengsel i noen uker før de overføres for videre soning i Islands andre institusjoner.  Dette betyr at de ikke har satset stort på opplæring eller verksdrift. De har to små verksteder samt et selvstudierom i forbindelse med biblioteket.

 

img_6096

Fasaden til kvinneavdelingen sett fra luftegården.

img_6072

Det var mange korridorer og på ett tidspunkt mistet omviseren store deler av delegasjonen. Heldigvis visste de hvordan et fengsel kan utforskes på egenhånd.